Den nye miljøstasjonen vil bli fløtt fra Nyseterhaugen og rundt 500 meter lenger ned mot bommen på Peer Gynt seterveg.

Nedgravde tanker

Det er Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap som har søkt om å få etablere den nye miljøstasjonen på Sødorpfjellet – tiårig avtale med grunneier er inngått. Det omsøkte området er LNF-regulert i kommuneplanen, og det må derfor søkes om dispensasjon. Den nye miljøstasjonen vil få nedgravde tanker. I dag leveres hytteavfallet fra Sødorpfjellet i kontainere på Nyseterhaugen. Administrasjonen tilrår at det gis dispensasjon som omsøkt., og mener det er positivt å få fløtt miljøstasjonen lenger unna hyttebebyggelsen da det genererer en del lukt. De ser det også som en miljømessig bedre løsning å få nedgravde tanker i istedenfor dagens løsning med kontainere. Den  nye miljøstasjonen får navnet Stubbro miljøstasjon.