– Verneområder opprettes for å ta vare på svært verdifull natur, og vernet er ment å være varig. Det er svært strenge vilkår for å gi dispensasjon til tiltak som er i strid med vernets formål. I denne saken mener vi vilkårene for å gi dispensasjon ikke er til stede.

Det sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, i en pressemelding.

Dermed vil det ikke bli gitt dispensasjon til en ny firefelts motorvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen. Lågendeltaet naturreservat er et naturreservat i Lillehammer kommune i Innlandet.

Direktoratet mener blant annet at et tiltak som har så stor negativ samfunnsøkonomisk verdi, ikke kan sies å være en vesentlig samfunnsinteresse, som er vilkåret for å gi unntak fra verneforskriften.

– Vedtaket vårt er endelig og kan ikke påklages. Dersom regjeringen likevel skulle ønske å legge til rette for framføring av veien gjennom Lågendeltaet naturreservat, mener vi det i så fall må skje ved å endre verneforskriften gjennom en kongelig resolusjon, sier Hambro.