I disse dager går mer enn 25000 rypejegere og gleder seg til fine høstdager fos fjellstyrene. For de fleste er turen viktigst. Rypejakt er først og fremst naturopplevelser, lange dager ute med helsebot for kropp og sjel og hyggelig samvær med to- og firbente venner. Etter noen magre år og en forsiktig oppgang i 2016 er det spenning knyttet til antall ryper i fjellet i 2017.

- Generelt er det best i sør, men heller ikke så verst i Trøndelag», sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.RypeRapporter fra Sør- og Øst-NorgeRypetakseringene i Børkdalen i Fron statsalmenning i august viste en estimert tetthet på 10,7 ryper pr. km2. Kyllingproduksjon er beregnet til 4,9 pr par. Alle korttyper får en kvote på 1 rype pr. dag (fjellrype og lirype slått sammen), maks sesongkvote er 6 ryper pr. jeger. (fjellrype og lirype slått sammen). All rypejakt avsluttes innen søndag 15.oktober på alle korttyper s. Fjelloppsyn Harald Bolstad opplyser at salgsstart blir fredag 01.09.17. kl. 0900 på Inatur.no, så her må man være på hugget.I Vestre Slidre statsallmenning er det beregnet en gjennomsnittlig rypeproduksjon på 23,6 ryper pr km2, noe som er veldig høy tetthet i forhold til tidligere år. Det er registrert en produksjon på 3,3 kylling/høne, noe som egentlig ikke er veldig høyt, sett i forhold til generell tetthet. Det innebærer nok en høy andel stamfugl. Dette er det beste takseringsresultatet som er gjort siden takseringsarbeidet startet i 2009. Siden totalfredningen i 2012 og 2013 har bestanden tatt seg opp betraktelig, og også i 2016 ble det et godt takseringsresultat.Dog i 2016 ble det ikke skutt veldig mye fugl i forhold til det høstbare overskuddet på 15 % av bestanden, som kanskje kan være en medvirkende årsak til en høyere bestand nå i 2017. Det er også observert mye rovfugl, som også til en viss grad kan ha påvirket oppvekst av kylling. Som en følge av et meget godt takseringsresultat har Vestre Slidre fjellstyre vedtatt å øke uttaket noe i 2017, som kommer alle tilgode. En fortsetter med tilnærmet samme sesongkvote som før, men åpner i stedet for salg av flere kort slik at flere slipper til. Etter at de første 10 dagers jakt er ferdig vil en kunne vurdere det faktiske uttaket som er gjort, og vurdere ytterligere forlenging av sesongen. Dette betinger dog et nøkternt uttak i den første 10 dagers perioden.I Øystre Slidre statsallmenning er det registrert noe bedre lirypebestand i år enn i 2016, med 15 ryper pr km2 og kyllingproduksjon på 4,6.Dette er et middels bra resultat sammenlignet med takseringer siste 10 år. Som vanlig er det variasjon i produksjon og tetthet innen allmenningen. Det er jevnt over store og fine kyllinger, men også noen omlagte kull. Det var bra forhold under klekkeperioden, og det er bra med smågnagere i år, i motsetning til i 2015 og 2016. Bestanden av voksen lirype er fortsatt forholdsvis lav, og det settes begrensninger med dagskvote og regulering av antall jaktkort også i år. Fjellstyret har i møte 28. august fastsatt dagskvote til 2 ryper pr jeger/dag (fjell- og liryper). Ingen regulering av andre arter. Det er forhåndssolgt jaktkort og ingen flere ledige kort i 2017.Året takseringsresultat i Gausdal statsallmenning viser 8,2 ryper pr. km2 og en kyllingproduksjon på 2,5. Fjellstyret har vedtatt jakt på rype kun i begrenset periode, fra 15. september til og med 5. oktober. Dagskvote på 1 ryper pr. jeger pr. dag, og totalkvote på maksimalt 5 ryper pr. jeger i løpet av årets jaktsesongÅrets rypetaksering hos Sollia fjellstyre viser også i år en dårlig kyllingproduksjon med 2,4 kylling i snitt per par. Total tetthet av rype er også relativt lav og er i år beregnet til 5,8 rype per km2. Fjellstyret mener man kan ha et bærekraftig uttak på 162 ryper (tilsvarer 15 % av taksert bestand). De forhåndsolgte 180 kortene for de begrensede periodene (10-23.9) tillegges en periodekvote (4.dagers periode) på 4 ryper. Fra 25.9 åpnes det for fritt kortsalg frem til målsetningen om totalt uttak er nådd. Det pålegges en dagskvote på 1 rype per jeger per dag for kortene solgt etter 25.9, og det frie kortsalget skal selges på nett og over disk lokalt. Det skal åpnes for vinterjakt på rype vinteren 2018 selv om jakta skulle bli stoppet som følge av nådd målsetning høsten 2017. Fjellstyret håper med dette å kunne begrense uttaket til det som er forsvarlig og samtidig kunne tilby jakt og gode opplevelser i fjellet.Lesja fjellstyre melder at samlet sett er det et av de bedre årene siste ti år med et snitt på 19/km2. Lordalen har hatt en bra oppgang. Dalsida er på noe over normalen siste 10 år. Det blir periodekvote som tidligere år for å prøve å bygge opp stamfuglbestanden. Kylling/2 voksne er under snittet for 10 siste år. Store variasjoner mellom områdene under taksering fra store kull i enkelte områder til små kull i andre. Noen av kullene er resultat av omlegging.Takseringene på Ringebu statsallmenning viser en moderat økning i tetthet og produksjon fra 2016. Det ble funnet en del store kull, men også noen mindre, og en del enslig fugl og par. Beregningene gir 6,9 ryper/km2 og 3,4 kyllinger per par. Kyllingproduksjonen ligger over gjennomsnittet i et langtidsperspektiv. Jaktfelt 1 (Venabygdsfjellet) fredes, men det åpnes for jakt på lirype og orrfugl i felt 2 (Friisvegen) og felt 3 (Breijordene) i perioden 15.-24. september. Med utgangspunkt i takseringsresultatet og jaktrapporter for september avgjøres det om det kan åpnes for ytterligere jakt i perioden 6.-10. oktober. Øvrige reguleringer finner du på fjellstyrets nettside.Hos Kvikne fjellstyre er det en markant økning i tetthet av ryper, og også en oppgang i kyllingproduksjon. Selv om tallene viser en god økning er ikke kyllingproduksjonen veldig høy i 2017 heller, og fjellstyret vil vurdere en forvaltningsmessig fornuftig kvote for jakta også i 2017. Den gode oppgangen i stamfugl kan tyde på at en aktiv forvaltning med kvotesetting på statsallmenningen og i flere tilgrensende områder over flere år, og fredning, har hjulpet. Tilbakemeldingene fra taksørene er at det var en del rovfugl å se. De forteller også om gode forhold under takseringene. Det er noe smågnagere å se, noe forekomsten av rovfugler også tyder på, og det har blitt mer utover høsten. Forholdene ligger dermed til rette for et bedre smågnagerår neste år.RypeRapporter fra HardangerviddaEidfjord fjellstyre har fått estimert en tetthet på 10,1 ryper pr km2 og en produksjon på 4,4 ryper pr høne. Takseringsresultatet er mellom de bedre fjellstyret har hatt siden taksering startet. Det åpnes for jakt i Eidfjord, og jaktkort er på vei ut. Se fjellstyrets nettsider for mer informasjon.Øvre Numedal fjellstyre melder at man ikke siden man startet takseringene i 2006 har man hatt så gode tall som i år. Med vel 20 ryper pr. km2 er det klart et høstingsmessig overskudd.Også kullenes størrelse er svært positivt. Slik er iallfall situasjonen for lirypa.For fjellrypa håper vi og tror vi også på oppgang. Tendensen i fjor var god og observasjonene er positive. Interessant i forhold til årets bestand er utviklingen de siste årene. I 2014 var det greit med fugl, men så fikk man et krakk i 2015 og totalfredning. Men med en god vår i 2016 viste rypa hvilken evne den har til å komme tilbake. Man fikk såpass som 12 ryper pr. km2 og hadde begrenset jakt. Nå er altså denne tendensen styrket i år med dobling av tettheten. Gjeldene reguleringer finner du på fjellstyrets nettside.RypeRapporter fraTrøndelagÅrets rypetaksering i Namsskogan viser en økning i rype pr kvadratkilometer fra 6,7 i 2016 til 8,9 i 2017. Kyllingproduksjonen pr par er 3. «Det er stor variasjon mellom terrengene og fjellstyret har fattet vedtak om å opprettholde samme kvote på rype som i fjor» opplyser Fjelloppsyn Sissel Grongstad. Det vil si at det kan felles inntil 2 ryper pr jeger pr dag hvorav maksimalt 1 kan være lirype. Fredning av brunfugl oppheves. Det kan felles inntil 1 skogsfugl pr jeger pr dag. Fullstendig vedtak og begrunnelse kan ses på vår hjemmeside.Fjellstyrene i Lierne opplyser at tetthet av rype hos dem er beregnet til samme nivå som i 2016. Det er meget ujevnt i terrenget, noen steder er det bra med liryper, andre steder er det dårlig. Det var bra med stamfugl i mars april, men kald og sein vår har ført til lav og ujevn kyllingproduksjon. Fangstbegrensninger blir fastsatt i fjellstyremøte den 30.8.2017. Fjellstyret vil ha fritt kortsalg på Inatur.no fra 2. oktober, men det vil være begrenset antall tilgjengelige jaktkort for salg i oktober i noen jaktfelt.Etter at rypebestanden i Snåsa har hatt en liten oppgang de tre siste årene, viser takseringen i år en liten nedgang. Dette gjelder både i antall observerte fugl pr. km2 og kyllingproduksjon. Det er likevel observert flere store kull med store kyllinger, men også reir med små kyllinger eller egg, noe som tyder på omlegging. Det er sett en del stamfugl på vårparten, men takseringsresultater viser at det fortsatt er ujevnt med fugl i terrenget. Selv om nedgangen ikke er stor vurderer Snåsa fjellstyret det som riktig å sette ned dagskvoten i år som et godt føre-var tiltak. Årets kvote hos Snåsa fjellstyre blir 2 ryper/jeger/dag fra 15.09.17 og tom. 23.12.17, og 1 rype/jeger/dag fra 01.01.18 og ut februar 2018. Det innføres en dagskvote på 2 skogsfugl/jeger/dag.Namdalseid fjellstyre opplyser at man i år har en tetthet på 17 (10,5 i 2016). Produksjonen er lavere enn i 2016 (4,5 mot 8,6 i 2016). For statsallmenningene i Namdalseid blir jaktsesongen fra 10.09 - 01.11.17 for rype og skogsfugl/storfugl. Fjellstyret vil evaluere jakta i slutten av oktober om eventuelt forlengelse. Resten av de jaktbare artene følger jakttidsrammen for arten. Kvotene er satt til 2 ryper pr. dag pr. jeger med at maks uttak av 10 ryper i perioden 10.09 - 01.11.17. I tillegg kan man felle 1 skogs-/storfugl pr dag pr jeger, men røy er fredet.Fjellstyret har vektlagt og er opptatt av at det skal være en bærekraftig og fornuftig balanse mellom produksjon og høsting.Takseringene for Ålen og Haltdalen fjellstyrer viser en økning av bestanden totalt i forhold til 2016.Det er også større kyllingproduksjon i 2017 enn det var i 2016. Fjellstyrene skal ha fellesmøte onsdag 30. der årets dagskvoter samt jakt fra og med 6. 10. blir vedtatt.Takstresultatene fra fjellstyrene i Stjørdal viser at man er veldig nært snittet for de siste 10 år når det gjelder produksjon og tetthet. Det er bra voksentetthet, men alt for mange høner har med seg 2-4 kyllinger. Fjelloppsyn Ivar Rimul opplyser at man selvfølgelig ønsker seg en bedre produksjon, men hverken smågnagerne eller været har spilt på lag denne sommeren. Likevel ser det ut som det kan bli et av de bedre årene for skogsfugl.På Selbu fjellstyres jaktfelt i Roltdalen statsallmenning har man bra oppgang på produksjon, den ligger i år på 7 i forhold til 2016 der det var 5,2. Tettheten er også bedre enn 2016, altså viser taksten en oppgang i Selbu fjellstyres områder. Dagsbegrensningene er satt til tre ryper pr dag (li -og fjellrype teller sammen). Småviltjakten avsluttes den 15 oktober.Gjennomsnittlig tetthet for statsallmenningen i Åfjord er 11,7 ryper/km2, og man har sett en del omleggskull. Kvoter er vedtatt i egen driftsplan som er tilgjengelig på Inatur.no. For sesongen 2017 blir det 2 ryper på døgnkort, 12 ryper på ukekort og 25 ryper på sesongkort. Kortsalg for oktober legges ut på inatur.no for åpent salg 5. september kl 09.00.Hos Osen fjellstyre er tettheten av lirype beregnet til å ligge på 14 ryper pr km2. Konfidensintervallet er relativt stort, noe som gir en del usikkerhet omkring tallene. Antall kyllinger på kyllinger er 3,4 pr høne. Dette er en noe lav tetthet av kyllinger. Forskning viser at i praksis er det ca 2,5 kyllinger som går tapt hvert år i løpet av vinteren til feks rovdyr. Det var under takseringene betydelig mere fugl på linjene på sørsiden i forhold til de på nordsiden.OppsummeringTorgeir Lande i Norges Fjellstyresamband oppsummerer resultatene i RypeRapporten som positive. Det ligger an til et godt rypeår i sør og et middels år i Trøndelag. «Det finnes variasjoner mellom nærliggende områder, og man må være forsiktige med å bruke tallene på tetthet ukritisk. Takseringsområdene er mye mindre enn den totale statsallmenningen, så hos et fjellstyre kan det takseres i det beste habitatet, mens det i et annet område kan takseres i et gjennomsnittshabitat», sier Lande. Stort sett kan alle i Sør-Norge glede oss over bra med ryper i fjellet, som sikrer at de 25.000 småviltjegerne hos fjellstyrene får flotte dager.