I et leserinnlegg sist uke, etterlyser en pårørende til en person med demens bedre tilbud for pasientgruppa i Nord-Fron. Vedkommende, som vil være anonym av hensyn til den som er rammet av demens, oppfordrer kommunen til å ta tak i demensomsorgen, herunder utvidet dagtilbud og å få på plass et eget demensteam, som jobber spesifikt mot denne gruppa.

Arrangerer pårørendeskole

– Nord-Fron kommune har bra med institusjonsplasser, men tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens mangler foreløpig et demensteam og dagtilbud. I dag har kommunen tilrettelagt dagtilbud en gang i uka og det er sannsynligvis et mål å utvide dette tilbudet til flere ganger i uka. Et demensteam med spesialkompetanse i utredning og oppfølging av personer med demens er også anbefalt og opprettet i våre nabokommuner, sier leder i Midt-Gudbrandsdal demensforening, Lise Berg-Johnsen.

Foreninga, som ble starta opp i 2007, ønsker blant annet å påvirke til god demensomsorg lokalt. En viktig oppgave er å øke kunnskapen om demens i befolkningen. Annethvert år arrangerer de pårørendeskole, et tilbud med gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

– Å være pårørende til en person med demens kan være svært utfordrende og det er godt å møte andre pårørende i samme situasjon og kunne dele erfaringer og få kunnskap om demenssykdommer og kommunikasjon. I dag er det i hovedsak Nasjonalforeningen/demensforeninger, i samarbeid med kommunene, som arrangerer pårørendeskoler, forteller Berg-Johnsen.

Forsinket planarbeid

– Personer med demens får individuell oppfølging, som andre pasienter, med hensyn til tilpassede hjemmetjenester. Noen eksempler på tilbud Nord-Fron har er støttekontakt, hjemmesjukepleie, dagsenter, avlastningstilbud og matlevering, sier kommunalsjef Sverre Sætre.

Kostnadsspørsmål og krav om innsparinger har lagt arbeidet med flere av tilbudene på vent, forklarer han, herunder et eget tildelingskontor for kommunen. Personen som har hatt hovedansvar for fagfeltet i kommunen ble sjukmeldt i fjor og dermed stoppet en del av planarbeidet opp. Nord-Fron skulle egentlig ha en demensplan til politisk behandling sist høst, men nå er målet å få denne lagt fram for politikerne neste høst, i 2019.

– Bedre markedsføring av tilbud

I dag har kommunen seks plasser ved dagtilbudet. Så langt er ikke disse plassene fylt opp. Flere personer med behov for dagplass har benyttet seg av tilbudet, men har etter kort tid takket nei.

– Foreløpig har det kun vært to brukere av dagtilbudet, vi jobber med å evaluere det nå. Blant annet ser vi at god oppfølging av pårørende og tilrettelegging for skyss er viktig for å lykkes. I tillegg jobber vi med bedre markedsføring, gjennom ei brosjyre om dagtilbudet, som vil bli sendt ut i løpet av kort tid, sier Sætre.

Demensforeninga i Midt-Gudbrandsdalen hadde nylig et informasjonsmøte om prosjektet demensvennlig samfunn og aktivitetsvenn for representanter fra midtdalskommunene.

– Det blir spennende å følge dette arbeidet framover, sier Berg-Johnsen.

Også kommunalsjefen legger vekt på at dette er noe kommunen ønsker å få på plass snart, for å legge mer til rette for personer med demens i lokalsamfunnet.

Leder i Midt-Gudbrandsdal demensforening, Lise Berg-Johnsen, forteller at hver kommune er anbefalt å ha eget demensteam. Foto: Silje Josten Lien