Det er feil å svekke et framtidsretta skoletilbud innen elektro/data som gir en kompetanse både næringslivet og kommunene etterspør mer enn noen gang.

Vi viser til medieoppslag og møte i komite for opplæring og kultur den 27.04.2018.

Både fylkesrådmannen og alle politiske partier som er representert i komite for opplæring og kultur vil ikke starte opp VG3 Dataelektronikk på Vinstra. Det er svært overraskende og skuffende. Det er alvorlig både for ungdommen som rammes og for næringslivet i hele Gudbrandsdalen. Vi er også overrasket over at dette gjøres uten involvering av næringslivet.

Både Oppland Fylkeskommune, de videregående skolene og næringslivet er avhengig av et

tett samarbeid og god dialog. Det er dessverre det motsatte som nå skjer. I diskusjonene i media og i saksframlegget fra fylkesrådmannen mener vi det er viktige elementer som er utelatt og som vi i dette notatet vil peke på. For her er ikke næringslivets behov og de lokale behovene belyst. Derfor mener vi at fylkespolitikerne gjennom

saksframlegget får en svært unyansert virkelighetsbeskrivelse. Vi ser med stor glede at elektro er en attraktiv studieretning. I år var det nemlig 53 primærsøkere til 32 plasser på Vg1 elektrofag. Av disse er 10 jenter. Det er gledelig fordi det er en større andel enn noen gang.

Som representanter for næringslivet i Gudbrandsdalen har vi et stort behov for lærlinger. Pr i dag er det behov for mer enn 16 innen elenergi (elektriker, energimontør, energimontør etc). Det er behov for mer enn 12 innen datalektroniker (data og eletronikk,

velferdsteknologi etc).

Derfor ser vi med stor bekymring på at fylkeskommunen ikke vil sette i gang Vg3. Begynner vi først å svekke tilbudet, så blir det vanskelig å få det opp igjen. Vi mener også at dersom denne retningen ikke blir satt i gang fra i høst, kan det gjøre at

interessen for studieretningen også på VG1 blir mindre.

Vi ser med bekymring på at fylkesopplæringssjefen og de politiske partier i Oppland setter

Raufoss og Vinstra opp mot hverandre. Det er synd, og det rammer hardest oss i distriktet.

Det er både urettferdig og provoserende fordi dette også er den trenden vi ser i nasjonal

politikk – at det er de befolkningstunge vekstområdene som prioriteres. Vi mener at ungdom i Gudbrandsdalen og næringslivet her skal ha de samme mulighetene som i de

befolkningstunge områdene. Nå må vi sette vår lit til at politikerne i fylkesutvalget tenker på

samme måte som oss.

Vi er også kjent med at de to videregående skolene Raufoss og Vinstra ønsker å iverksette et prosjekt der de samarbeider om undervisning på Vg3. Det er innovativt, spennende og vil

knytte Gudbrandsdalen og Raufoss miljøet tettere sammen – både på skolesida men også innenfor næringslivet gir dette spennende muligheter. Her har skolene selv tatt initiativ til å

samarbeide. Da er det synd om de ikke får muligheten til å teste ut det. Vi vet at det er søkt

om midler til dette samarbeidsprosjektet. Dersom Oppland Fylkeskommune selv ikke har

midler til dette, kan vi initiere et mulig spleiselag for å få dette til. Samfunnet er i enorm endring. Mange omtaler vår tid som den fjerde industrielle

revolusjonen. Digitaliseringa kommer med enorm kraft. Vi som kommuner og næringsliv må endre oss i takt med de teknologiske endringene vi ser.

Kompetanse og utdanningsløp innen dette området er viktigere enn noen gang.

Derfor er det så viktig at VG3 blir opprettholdt, til tross for at det er 2 færre primærsøkere

en grensa tilsier. Her skriker næringslivet etter kompetanse, og derfor er det viktig at vi gir

tilbudet til de som ønsker. Det er langt fra sikkert at de åtte søkerne drar til Raufoss dersom tilbudet ikke settes i gang på Vinstra. Vi vil også nevne at Nord-Fron kommune har iverksatt et stort prosjekt innenfor velferdsteknologi. Det er nettopp bygd opp en helt ny leilighet på eldresenteret som en utstyrt med velferdsteknologi. Både eldresenteret, kommunen og den videregående skolen er viktige samarbeidspartnere. Her har Fylkesmannen i Oppland bevilga 800.000 kroner til prosjektet. Kommunen legger også ned betydelige ressurser i denne satsinga.

Her var det tenkt et nært samarbeid med Vg3 elevene. Men dersom fylkeskommunen legger ned dette tilbudet, vil det fjerne muligheten for dette spennende samarbeidet mellom skolen og kommunen.

Vi opplever at et vedtaket det nå legges opp til er defensivt, lite framtidsretta og ikke i det

hele tatt tilpassa den teknologiske utviklinga vi alle opplever. I en tid der Hedmark og

Oppland skal bli et nytt fylke framstår de foreslåtte endringene som forhastede. Vi stiller

spørsmål om nye Innlandet ikke heller må se på den totale strukturen og næringslivets

behov i stedet for å begynne å skalle av på denne måten som vil ramme både oss som

næringsaktører og kommuner.

Avslutningsvis vil vi understreke at det er et svært godt samarbeid mellom den videregående skolen på Vinstra og næringsaktører i hele Gudbrandsdalen. Det er brukt store ressurser og mange år på å bygge opp dette tilbudet også fra næringslivet. Vi er innstilt på å fortsette dette samarbeidet, men det krever mer forutsigbarhet og større vilje til satsing fra OFK enn det vi nå opplever. Vi mener det er både uakseptabelt og svært lite framtidsretta å svekke dette tilbudet nå, spesielt når det er så stor interesse for faget.

Lykke til med behandlinga!

På vegne av næringslivet og kommunene i regionen:

Rune C Vamråk Adm direktør, Gudbrandsdal Energi

Tore Sæthersmoen,

eier Vinstra Elektro Per Ivar Kleiven, Adm. banksjef Sparebank 1 Gudbrandsdal Lars Tungen, Daglig leder, Abaris Consulting

Frank Mathisen

Daglig leder, Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Rune Støstad, ordfører Nord-Fron, Arne Fossmo, ordfører Ringebu, Ole Tvete Muriteigen, ordfører Sør-Fron