Reguleringsplanen er utarbeidet på vegne av Gålå idrettsanlegg AS, og det er lagt opp til å bygge fire hoppbakker av størrelsen K10, K25, W45 og W70. Hoppmiljøet i Midtdalen trener per dags dato for det meste i Lobakken i Sorperoa, men denne bakken tilfredstiller ikke kravene til dagens hoppanlegg, samt at grunneier ikke vil forlenge leieavtalen.

Krever rassikring og avtale

Reguleringsplanen ble nylig lagt fram for Planutvalget i Nord-Fron kommune. De kom med vedtak både om adkomst og sikkerhet rundt anlegget, som igjen medførte at det anbefales en bestemt rekkefølge i planprosess og byggeperiode på to punkt.

Det første punkt krever at det må være ferdig privat vei opp til anlegget før det kan ferdigstilles.

Det andre punktet gjelder sikring av området mot ras. Det legger en forutsetning om at det ikke utføres snauhogst i lia over det 67 dekar store planområdet. Overvanns- og skredfarevurderingen for området, tilsier det.

Får ikke hogge egen skog

– Det er lite trolig at kommunen har hjemmel til å pålegge en slik «heftelse» på skogen som står der. Det forutsettes derfor at Gålå idrettslag får til avtaler med berørte grunneiere som tilsier at de ikke har lov til å hogge i egen skog, med unntak av plukkhogst av større trær. Dette er en avtale som må tingslyses på skogseiendommene, skriver Planutvalget i sitt vedtak.

De presiserer videre at begge punktene med ferdigstillelse av privat veg og tinglyst avtale om nekt av hogst, må være på plass før før rammetillatelse kan gis.

Hovedlandsrennet i 2019

Norges skiforbund har tildelt hovedlandsrennet i Nordiske grener til Gålå i 2019. Da med langrennsøvelsene på Gålå skiarena og hopprennene i den nye hoppbakken som er planlagt i Jordalen. Hovedlandsrennet er NM for 15 og 16-åringer i hopp, kombinert og langrenn.

– Vi har et klart mål om å være ferdig med anlegget til hovedlandsrennet. Det er ikke mer enn tid og veg, og det må på plass en mellomfinansiering før tippemidlene er på plass. Arbeidsgruppa har en stor jobb foran seg, sier leder av Gålå idrettsanlegg, Ole Muriteigen.