1. Hva er det viktigste du/ditt parti har fått gjennomført gjennom deltakelse eller påvirkning i sittende periode ut fra hva dere gikk til valg på?

På næringssiden gjennom politisk deltakelse: Reguleringsplan for Lomoen, reguleringsplan for næringsområdet i Brynsmoen, plan for utvikling av området ved Vinstrahallen og VVS m.m. Vi gikk til valg på å skape en positiv næringsutvikling i kommunen.

2. Hva er ditt standpunkt i kommunereformdebatten? Og i ditt standpunkt; hva er det som fremmer det lokale næringslivet?

Er noe skeptisk til kommunesammenslåing. Det blir ikke mer demokrati. Det blir kanskje bedre tjenester. Men la oss se hva som kommer ut av samtalene mellom Nord-Fron og Sør-Fron. Bedre tjenester fra kommunal næringsavdeling kan fremme det lokale næringsliv.

3. Når det gjelder landbruket, styres mye sentralt, men hva kan din kommune gjøre for å legge til rette for økt lokal matproduksjon og bruk av lokale produkter? Og utmarksbeite er avgjørende for framtida til landbruket i vår region. Hvordan vil ditt parti løse rovdyrfloka?

Vi må ha god bemanning på landbrukskontoret. Gi støtte gjennom landbruksfondet. Vi må også påvirke sentralt med tanke på gode rammevilkår. Raske uttak av skadedyr. Uttak av rovdyr mens det er sporsnø. Snøscooterjakt og om helt nødvendig bruk av helikopter.

4. Hvordan vil du og ditt parti sørge for at lokalt næringsliv (og deres behov) involveres ved utarbeidelse av kommuneplaner, reguleringsplaner og andre planer? Blir næringslivet hørt i stor nok grad i dag?

Invitere berørte parter på samrådingsmøter, åpne for innspill og deltagelse ellers. Det er alltid rom for forbedring når det gjelder å høre på næringslivets synspunkter. Det er en utfordring KrF er rede til å gå inn i.

5. For mange bedrifter er det ingen sammenheng mellom eiendomstakst og avkastningen på eiendommen. Særlig gjelder dette reiselivsnæringen. Hvilke standpunkt har du og ditt parti til dette? Hvilken løsning ser ditt parti er riktige veien å gå?

Se nærmere på hvordan taksering gjennomføres. Åpenbar feiltaksering må korrigeres.

6. Tallene peker alle i riktig retning for Vinstra Videregående Skole nå. Frafallet går ned og karakterene går opp. Det samme gjør trivsel og tallet på elever som fullfører. Hva vil du og ditt parti gjøre for å styrke og opprettholde studietilbudet på VVS?

Her er fylkeskommunen sentral. Innspill i forhold til KrF i fylkestinget vil måtte benyttes. Ellers samarbeid med VVS for eksempel når det gjelder planlegging av bygningsmasse.

7. Hvilke 3 konkrete saker gjør dere til det mest næringsvennlige partiet?

Vi er opptatt av at jordbruket har gode vilkår. Vi vil påvirke sentralt.

Vi vil arbeide for at avdelingen for Areal og næring har ressurser til å støtte nyetableringer og også igangværende virksomhet.

Vi vil støtte aktiv bruk av næringsfondet.

8. Ut fra ditt standpunkt; hva er dagens Nord-Fron om 10 år om ditt parti får bestemme? Sentrumutvikling? Og hvilke struktur/sysselsetting tror du arbeidsstokken har i det som er Nord-Fron kommune i dag?

Jeg regner med at sentrumsutviklingen vil komme på vestsida. Mye kan utnyttes i området ved VVS og Vinstrahallen. Pleie/omsorgssektoren vil sannsynligvis vokse. Befolkningssammensetningen vil kreve det. Jordbruket er viktig også for annen sysselsetting. Vi må arbeide for gode vilkår. Annen næring har utviklingsmuligheter, særlig reiselivsnæringen.