Anonym minnelund tas i bruk ved Sødorp kyrkjegard

foto