Fredag publiserte Utdanningsdirektoratet resultatene av fjorårets Elevundersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres i 7. klasse, 10. klasse og første året på videregående skole landet over.

Skalaen for vurdering går fra 1-5, hvor høg verdi betyr positivt resultat, og fra 0-100 prosent i kategorien som omhandler mobbing, hvor 0 er best resultat.

1 av 5 jenter opplever mobbing

I Sør-Fron er resultatene av svar på spørsmål om mobbing unntatt offentlighet, som følge av lite utvalg, det samme gjelder for Ringebu (som forøvrig kun har resultater for 7. klasse). Dette for å hindre identifisering av elever.

Nord-Fron er den eneste kommunen der tallmateriale innen denne kategorien i grunnskolen foreligger. På sjuende trinn har ingen av guttene svart at de opplever mobbing, mens ingen eller noen få av jentene har meldt om det samme (tall unntatt offentlighet).

Her svarer 21,2 prosent av jentene i 10. klasse (som har svart på undersøkelsen) at de har opplevd mobbing to-tre ganger i måneden eller oftere i løpet av de siste månedene.

På samme alderstrinn svarer 12 prosent av guttene at de har opplevd å bli mobbet av voksne to-tre ganger i måneden eller oftere i løpet av de siste månedene. På spørsmål om digital mobbing, er det kun jentene som svarer bekreftende, 6,3 prosent sier de har opplevd denne typen mobbing to til tre ganger i måneden eller hyppigere.

- Tar det på største alvor

Da Vinstra ungdomsskole fikk resultatene fra fjorårets undersøkelse, tok de raskt affære, forteller rektor Tone Kristin Granskogen.

- Det er klart at ytre faktorer spiller inn, men skolen blir en «temperaturmåler». Vi har jobba i elevgrupper, elevrådet og med FAU og har hentet inn folk utenfra med kompetanse på feltet. At så mange melder om mobbing tar vi på største alvor, sier hun.

Ukentlige klassemøter der sosialt arbeid i klassa står i sentrum, er også en del av oppfølginga. Når det gjelder mobbing fra voksne, har det også blitt tatt opp blant lærerne.

- Da vi gikk nærmere inn inn det, viste det seg at det kunne omhandle at elever ble tilsnakka eller at de følte seg forskjellsbehandla av lærere i klasserommet. Det viser seg her også at elever oppfatter ting ulikt.

Så langt er responsen på tiltakene god og elever melder om at de syns det er bra at skolen tar tak, sier Granskogen.

Jevnt over bra

Elevene får i undersøkelsen fem svaralternativer på de ulike spørsmålene, der de sjøl må vurdere hvor hyppig det aktuelle scenarioet har funnet sted. Svarprosenten som oppgis på hvert spørsmål er en summering av flere kategorier og sier kun noe om at det har forekommet, ikke hvor hyppig.

Elevene er jevnt over fornøyde med skolehverdagen i de tre midtdalskommunene. Tendensen i kommunene er at trivselen går noe ned mellom 7. og 10. klasse, men størst er endringa hos jentene som går sisteåret på ungdomsskolen i Nord-Fron.

I kategorien «Støtte fra lærerne» får alle kommunene jevnt over bra score fra elevene i som går siste året på barneskolen, mens denne går noe tilbake i 10. klasse. Da går kategorien «Faglig utfordring» (- får du nok utfordringer på skolen?) noe fram.

Videregående skole

Ved regionens eneste videregående skole er undersøkelsen gjennomført i Vg1. Av elevene som har svart, sier ni prosent av guttene at de har opplevde mobbing i løpet av de siste månedene, noe høyere enn hos jentene. Tendensen snur på spørsmålet om digital mobbing, der svarer flere jenter enn gutter bekreftende (5,5 prosent).

Blant guttene har 6,6 prosent svart at de opplever mobbing fra voksne, mens ingen jenter har svart det samme.

Når det kommer til trivsel, ligger resultatet på 4,3, hvor fem er best resultat. Motivasjonen til å gå på skolen er målt lavere og nærmest lik for begge kjønn.

Innenfor de andre kategorien i undersøkelsen, finner en blant annet at mange elever føler de får nok faglige utfordringer på skolen og en forholdsvis stor andel elever som sier at de hjemme viser interesse for hva som skjer på skolen.