Kari Krogstad (16) omkom i traktorulykka i Skjåk

foto