Det opplyser politimester Johan Brekke i en pressemelding torsdag.

- Ett av våre prioriterte områder er innsatsen mot vold og seksuelle overgrep mot barn. Jeg er fornøyd med at det er bevilget 3,2 millioner kroner til dette arbeidet i årets budsjett, sier Brekke.

Behov for flere stillinger

Innlandet politidistrikt tildeles i underkant av 800 millioner kroner for driftsåret 2018. Distriktet tildeles 24 nye politiårsverk og det avsettes nærmere 8,5 millioner kroner til de nye årsverkene. Det planlegges med at politistillingene er besatt innen oktober 2018. Fordelingen av stillingene vil også i år gjøres ut i fra distriktets samlede utfordringer.

– Vi har fortsatt behov for flere politistillinger, og tildelte årsverk vil komme til god nytte for å løse samfunnsoppdraget vårt, uttaler politimester Johan Brekke.

Av andre prioriterte områder for inneværende år, er blant annet å levere bedre og likere polititjenester til innbyggerne og øke kvaliteten på politiets arbeid - i tillegg til økt innsats inn mot overgrep mot barn.

Midler til behov

Gjennom årets budsjett får distriktet både frie midler og øremerkede midler. Øremerka midler går til økt innsats mot overgrep mot barn. For etablering av dyrepoliti i Innlandet er det avsatt to millioner kroner.

Politidistriktet har fått 4,76 millioner kroner som frie midler. Dette er midler som ikke kan påregnes videreført i 2019.

- Fordelingen av frie midler vil gjøres i samarbeid med politidistriktets tillitsvalgte og ut i fra distriktets ulike utfordringer og behov, avslutter Brekke.