Området Ytre Odden, ligger med strandkant både mot Laugen og Vinstraelva og tett inntil nye E6 der den krysser Vinstraelva gjennom Lomoen.

– Etter at kraftverksplanene i Laugen ved Kåja ble skrinlagt, så åpnet det seg en mulighet for å utvikle området både med tanke på turisme og boligbygging. Vinstra mangler sårt en campingplass, sier Iver.

Mye er tilrettelagt

Siden 1994 har Iver og kona Lisbeth drevet Vinstra hyttetun i det samme området. Nå er tiden inne for utvidelse i samband med rullering av Nord-Fron kommunes arealplan.

– Jeg har gått med tanker om campingplass i dette området over flere år. I mitt innspill til arealplanen, ønsker jeg å få konkretisert mer omkring hva som kan reguleres til de forskjellige formålene turisme, hytter og boliger/leiligheter i dette området. Området er på hele 240 mål, og såpass stort at det er plass til alt dette selv om hele 40 mål reguleres til campingplass med svømmebasseng, sanitæranlegg og andre nødvendige fasiliteter, mener Iver.

Han viser til at veldig mye allerede er tilrettelagt for utbygging i dette området. Det gjelder både vegsystem og teknisk infrastruktur.

– I forbindelse med kraftverksplanene ble det gjennomført alt nødvendig arbeid vedrørende flomundersøkelser og fortidsminner. Her er også på plass vegstruktur inn fra nye E6, og det er tilrettelagt for vann og kloakk, samt en egen trafostasjon på 400 volt. Det er lett å bygge på denne grus- og morenegrunnen vi har her, påpeker Iver.

Mer overnatting og handel

Iver ser naturlig nok Vinstras beliggenhet midt i dalen og midt imellom Oslo og Trondheim som en stor fordel. Rondane på den ene siden av dalen og Jotunheimen og Sjodalen på den andre, er også et pluss for dem som vil bruke campingplassen som utgangspunkt for turer. Beliggenheten lokalt, mener Iver er optimal på flere måter. Ikke bare at området er en rolig, grønn flekk med strandlinje både mot Laugen og Vinstraelva. Nærheten til handelsområdet i Lomoen har og en viktig rolle.

– Beliggenheten lokalt er viktig både for campingplassen og de handelsdrivende i Lomoen. Her blir det gangavstand til og fra butikkene i Lomoen. Og skal det bygges en gangbru over Laugen, bør den bygges i Odden-området slik at det også blir en forbindelse over til Kåja og sentrumsfunksjonene i Nedregate. Da får vi timinutters byen Vinstra som kan oppleves til fots eller på sykkel. Slik tilrettelegging vil også skape bolyst for dem som vil etablere seg med bolig i Odden-området, sier Iver.

Han er bestemt på at tomtesalg til hytter/fritidsboliger og privatboliger/leiligheter i Odden-området, gir et bedre grunnlag for å kunne finansiere utvikling av både campingplassen og området rundt.

– Nå har jeg og kona rundet 70 år, så da sier det seg selv at dette ikke er noe vi kan gjøre helt alene. Vi søker samarbeidspartnere som kan bidra på flere måter til å få realisert disse planene til glede både for Vinstra by og de handelsdrivende i nærmiljøet, sier Iver.

Realistisk forslag

Nord-Frons ordfører, Rune Støstad, ser med glede på planene om å bygge ny campingplass på Vinstra.

– Dette er et godt innspill til hvordan vi ønsker Vinstra skal utvikle seg. Vinstra ønsker å være en arrangementsby og da trenger vi flere overnattingsplasser. Jeg er også kjent med at flere i lokalmiljøet, både innbyggere og fra næringslivshold, har etterspurt etableringen av en campingplass på Vinstra, sier ordfører Støstad.

– Hvordan vil Ivers innspill bli vurdert i forhold til arealplanen?

– Jeg kan ikke forhåndsprosedere den videre behandling, men etter det jeg vet, er reguleringsønsket noenlunde i tråd med tidligere arealplaner.

Iver I. Lo kommer lanserer planene i forbindelse med utarbeidelse av ny arealplan for Nord-Fron kommune.