Det er en viktig del av vår identitet og kulturarv. Landbruket former kulturlandskapet vi lever i, og bidrar til økt trygghet og beredskap. Jeg vil påstå at landbruket er en av bærebjelkene i vår kommune. Vi vet at landbruket skaper mange arbeidsplasser, også utenom sin virksomhet, noe som igjen har stor betydning for en distriktskommune. Det som derimot bekymrer meg mest, er usikkerheten om den yngre generasjon, kan og vil satse på næringen.

Gjennom politisk arbeid, spesielt opp mot sentrale politikere og regjering, har vi innsett viktigheten av kontinuerlig påvirkning, slik at landbruket kan oppnå de best mulige rammebetingelsene. Det både er og blir for oss, svært viktig. Vi vet landbruket står overfor store framtidige investeringer, når det gjelder for eksempel lausdriftkravet. Nord-Fron Ap har foreslått, og fått gjennomslag for på fylkesnivå, at det må være mulig å sjå på den foreslåtte ordningen på nytt. F.eks. der bonden nytter utmarka godt, kan det være hensiktsmessig å lempe på kravet om lausdrift. Nybygg er vi for skal bygges for lausdrift. Dette kan være et virkemiddel for å oppnå at flere får lyst til å satse videre.

Pr i dag har Nord-Fron kommune reserve hyttetomter på ca. 1100 tomter. Jeg er enig i at vi skal sette søkelys på å utnytte de reservene vi har. Vi må samtidig hugse på at hytteutbygginga er en viktig næring, som i seg selv skaper tilleggsnæringer og nye arbeidsplasser, både for enkeltpersoner og bedrifter, deriblant også bønder. Vi må forsøke, etter beste evne, og få de beste synergier av hverandre.

Angående bo- og driveplikt og oppkjøp av landbrukseiendommer, så reguleres dette av lov om konsesjon ved erverv av eiendom(konsesjonsloven).

O.P Berget skal være sikker på at landbruket i vår kommune, er ansett som en viktig næring for Nord-Fron Ap. Vi vil jobbe for at flere gardsbruk blir bosatt, samtidig som vi vil praktisere et sterkt jordvern og at matjorda skal brukes til matproduksjon. Vi skal være med å sikre utmarksbeite gjennom en bevist arealforvaltning. Vi vil aktivt benytte virkemiddel som landbruksfondet for å skape fremtidsretta tro på matproduksjon.

Godt valg!