I GD 06.07.23 og Dølen 08.07.23 konkluderer ordfører Arne Fossmo med at helsesenteret skal ligge på Fåvang og at det skal være barneskoler og brannstasjoner både i Ringebu og Fåvang.

Dette fremstår for meg mildt sagt forunderlig når kommunal brannberedskap (ja, beredskap i det hele tatt) og helsesenter ikke er nevnt med et eneste ord i Ringebu Arbeiderparti sitt kommunevalgprogram for 2023-2027, og ordføreren selv i det nevnte avisinnlegget omtaler dette som «store og viktige saker» og «noe mange innbyggere ønsker signaler på før valget»?

De siste årene har det vært gjennomført store og viktige utredninger når det gjelder skolestruktur, helsesenter og fremtidig brannberedskap i kommunen, og bortsett fra utredningen rundt helsesenteret (som dessverre ble stoppet), så er disse rapportene svært grundige og gir et godt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for våre folkevalgte.

Det som imidlertid er veldig synd, er at utredningene i alt for liten grad blir tatt hensyn til, og at innstillingene fra kommunedirektøren til kommunestyret ikke samsvarer med hovedbudskapet i rapportene og ofte konkluderer med andre (og flere) alternativer enn de anbefalingene som gis. Dette medfører i neste omgang nye og kostbare utredninger, slik som i skolestruktursaken, hvor et enstemmig kommunestyre i vår vedtok å bruke ytterligere en million kroner på å utrede videre fire alternativer.

Til tross for dette konkluderer altså ordfører Arne Fossmo og Ringebu Arbeiderparti i sitt kommunevalgprogram, og i ovennevnte leserinnlegg, med at de skal «sørge for å beholde to barneskoler i Ringebu og Fåvang». Politiske vedtak og prosesser er tydeligvis ikke så viktig når det nærmer seg valg og en ny periode med rent flertall ser ut til å bety mer enn noe annet.

I 2019 ble det gjennomført en bygningsanalyse, og våren 2022 ble kommunestyret forelagt en konsulentrapport, som begge slår fast at Ringebu Helsesenter ikke oppfyller bygningsmessige krav og at kommunen trenger et nytt helsesenter. Det hører også med til historien at utredningen rundt nytt helsesenter ble stoppet av kommunedirektøren i desember 2021, da det politiske flertallet med ordføreren i spissen hevdet at utredningen hadde «gått utover det politiske mandatet» fordi alternative tomter i Ringebu og Fåvang ble vurdert, og «at politikerne ikke hadde vært nok involvert».

Kommunestyret vedtok samtidig at en eventuell lokaliseringsdebatt først kunne komme opp igjen i 2024, og at dette da skulle ses i sammenheng med det samlete bygningsmessige behovet i kommunen. Det som det ikke var lov å mene noe om for vel ett år siden, og som i beste fall skulle vente til 2024, gjelder altså ikke lengre? I det ovennevnte leserinnlegget slås det fast at «det er fornuftig å benytte seg av eksisterende tomt fremfor å se seg etter nye lokasjoner andre steder i kommunen», ja med mindre det da ikke tilfeldigvis skulle dukke opp lokale «kapitalkrefter» som muliggjør en «samlokalisering med et nytt helsesenter» og «brannstasjon på Fåvang». Jeg tror kommunens innbyggere, i likhet med meg, har skjønt tegningen for lenge siden?

Det er i dag stor plassmangel og daglige utfordringer med å ivareta lovmessige krav til kvalitets- og pasientsikkerhet (taushetsplikt), forebygge vold og trusler mot ansatte og brukere, og oppfylle nødvendige krav til helse, miljø og sikkerhet ved Ringebu Helsesenter. Fremtidige pandemier vil også kreve egnede lokaler og permanente løsninger for å kunne ivareta smittede og syke pasienter, og for å kunne gjennomføre regelmessig testing og massevaksinering av kommunens innbyggere.

Den planlagte løsningen med modulbygg, vil bli svært kostbar og løser i beste fall bare deler av et plassbehov. Kommunen trenger et nytt helsesenter, ikke et tilbygg eller en oppgradering av eksisterende bygg. Lokalisering er ikke et tema på det nåværende tidspunkt.

Når det gjelder fremtidig brannstruktur så er det gledelig at ordfører Arne Fossmo slår fast at «hovedbrannstasjonen i MGB for felles interkommunalt feiervesen og brannvesen skal være lokalisert i Ringebu», men han nevner ikke administrasjonen med et eneste ord, og det er også lite som tyder på at de ansatte vil få ny brannstasjon da det er «sett på flere løsninger som til slutt skal tilfredsstille kravene».

Er det kanskje slik at tanken bak en nedskalering av brannstasjonen i Ringebu er at ressurser skal flyttes lengre sør i kommunen og at administrasjonen (og eventuelt forebyggende enhet) skal flyttes til Vinstra når den nye brannstasjonen der står ferdig? Dette er i så fall veldig skremmende og et høyt spill med arbeidsplasser og kommunal beredskap som kommunen og kommunens innbyggere er lite tjent med.

La det til slutt være helt klart: Ringebu-Fåvang Senterpart har programfestet at vi ønsker å opprettholde et godt skoletilbud med funksjonelle skolebygg, og at vi vil bygge nytt helsesenter og ny brannstasjon med nok ressurser og egnede lokaler for administrasjon og forebyggende avdeling.

God beredskap med lokal forankring og et godt tjenestetilbud innen oppvekst, skole og helse vil alltid ha høyeste prioritet med Senterpartiet som styrende parti og undertegnede som ordfører.