Vi er blitt flinkere til ikke å kaste søppel i naturen, men allikevel er der en del søppel som havner på avveie. Her i landet har vi gode aksjoner for å holde landet rent, men slik er det ikke over hele kloden.

I Kristelig Folkeparti snakker vi om forvalteransvaret, og at vi har et grunnleggende ansvar for å forvalte skaperverket. Det gjelder både naturressurser, økonomiske og menneskelige ressurser. Naturen gir oss store muligheter og stiller oss samtidig overfor et stort ansvar. Godene skal fordeles rettferdig, samtidig som kloden skal overlates til våre etterkommere i minst like god stand som da vi fikk ansvar for den.

Jordens tåleevne er presset til det ytterste. Vårt forbruk ligger langt over det jorda faktisk har av naturressurser. Resultatet er avskoging, mangel på ferskvann, jorderosjon, tap av biologisk mangfold og mer klimagasser i atmosfæren.

Klima- og miljøendringene ødelegger naturen og livsgrunnlaget vårt, truer liv, helse og menneskerettigheter, skaper mer fattigdom og ulikhet, og tvinger flere mennesker på flukt.

For å løse klimakrisen må vårt totale energiforbruk reduseres betraktelig fordi vi i overskuelig tid rett og slett ikke har nok strøm til å dekke vårt nåværende forbruk. Transport av varer og mennesker er en særlig viktig faktor. Varehandel og reiseliv må over kortest mulig tid innrettes etter dette faktum, lokalt så vel som globalt.

Vi må redusere vårt energiforbruk samtidig med at vi må tenke bærekraft i måten vi både produserer og forbruker energien på. Vi må sette krav til at anskaffelser i regi av offentlig sektor bidrar til mest mulig bærekraftig forbruk og produksjon, og vi må ha økt fokus på lønnsomhet ved reparasjoner og ombruk, både innenfor offentlig sektor og hos den enkelte innbygger.