Sameige: -Flere planlegger uttak av skog». Dette er en så unyansert artikkel fra Dølens side, som samtidig er så full av faktafeil, at den kan ikke stå uimotsagt fra Sødorp Sameige sin side.

Det kan på oss virke som om Dølen reporter har til hensikt å skape et konfliktnivå tilsvarende det vi ser på Venabygdsfjellet, gjennom sitt oppslag. Vi stiller da spørsmålstegn ved hvem det er som har kontaktet avisa, og hvilken hensikt disse har?

Realiteten er den, at verneforskriften i Frydalen landskapsvernområde har en unntaksparagraf i §5.2, som i bokstav c åpner opp før brøyting av Per Gynt seterveg ved hogst. Det er denne paragrafen Sødorp Sameige har sett til, når vi nå har valgt å brøyte opp vegen i Frydalen.

Hogst kan i så måte være både hogst av tømmer, men også hogst av ved til eget bruk, som da ikke er meldepliktig til kommunen eller krever involvering av entreprenør for uttak. Det er også viktig å påpeke at grunneierne i Frydalen stilltiende har akseptert at Rondane-Kvamsfjellet turløypelag har kjørt opp skiløype over våre eiendommer, men denne oppkjøringen har hele veien vært i strid med lov om motorferdsel fra løypelagets side, all den tid de ikke har forespurt eller inngått avtale med verken grunneierne eller vegeierne (som også er grunneierne).

Vi har, og håper fortsatt å ha, et godt samarbeid med løypelaget, men Dølens oppslag og måten saken framstilles på av reporteren kan i verste fall bidra til at vi i framtiden får tilsvarende samarbeidsforhold som det vi ser lenger sør.

Det er viktig å være klar over, at enhver grunneier kan motsette seg oppkjøring av skiløype over sine eiendommer, og at dette er noe som uten tvil er under vurdering hos grunneiere i Frydalen på bakgrunn av Dølen sitt oppslag. Samtidig ønsker vi å klargjøre at vi gjennom et godt samarbeid med både løypelaget og Furusjøen Rundt, valgte å avvente brøyting til etter at Furusjøen Rundt-rennet var avviklet, for ikke å ødelegge for dette arrangementet. Resultatet av denne vurderingen, er at den enkelte grunneier ikke kunne starte planleggingen av hogst, og dermed heller ikke inngå avtale med f.eks Mjøsen eller melde hogst til Nord-Fron kommune, før etter at veien nå er brøytet, siden vi ikke visste om det var mulig å komme gjennom 70-100 cm med hardpakka skiløype.

Vi kunne heller ikke vente til etter påske, fordi vi nå har et svært kort tidsrom å planlegge og gjennomføre hogst på, basert på det at verneforskriften sier at vi kan hogge, men at vi ikke skal etterlate oss kjøreskader eller andre spor i terrenget i landskapsvernområdet. All hogst her må følgelig skje om vinteren.

Dølen skriver også at vegen sto ferdig brøytet 7. mars, og at den ikke var skiltet eller stengt, slik forskriften helt riktig krever. Brøytingen startet opp 7 .mars, men det betyr på ingen måte at vegen sto ferdig brøytet. Forholdene har gjort at brøytingen tok tid, og ikke var ferdig før 18. mars.

Den 20. mars ble det satt opp skilt om at vegen er oppbrøytet for hogst, og at all annen ferdsel ikke er tillatt. Stenging har dessverre ikke latt seg løse praktisk, da vi er avhengige av å grave ned fundamenter for bom på barmark. Vi kan heller ikke stenge vegen på Frybrua på Kvam, noe som ville vært svært naturlig, fordi skiløypa benytter seg av den samme brua.

Det er også direkte feil av Dølen å skrive at skiløypene er kutta over, og vitner her om at Dølen tydeligvis har til hensikt å skape og nøre opp under en konflikt i området.

Den ene løypa som er berørt, har samlokalisering med vegen i noen få meter ned til Frybrua, og er skrådd fint ned i vegen slik at ingen må ta av seg skiene for å passere. Vegen brøytes heller ikke ned på grusen på den aktuelle strekningen.

Når det er sagt, så kjøres det fortsatt opp relativt mange kilometer/mil med skiløyper på Kvamsfjellet også til påske, og sikkert så lenge forholdene tillater det, at å lage et oppslag om at én enkelt skiløype som er lagt etter veg og der det ikke er inngått avtale med den enkelte grunneier, det er å dra strikken svært langt fra Dølen sin side.

Sødorp Sameige skal i henhold til vår formålsparagraf legge til rette for at våre sameigeberettiga grunneiere skal kunne utøve næring, og det er nettopp det som er gjort i denne saken, gjennom at sameiget har tatt initiativ til å brøyte opp vegen slik at grunneierne kan komme til eiendommene i Frydalen og utøve hogst, om det enten er i form av tømmerhogst med hogstmaskin eller vedhogst med egen motorsag.

Dette har vi all rett til, også i et landskapsvernområde, og de spesielle forholdene gjør at dette altså må gjøres om vinteren, ikke om sommeren. Det innebærer ikke bare økte kostnader for den enkelte grunneier, men også mer bruk av tid og energi for å få planlagt og gjennomført en slik hogst.

At Dølen nå bidrar til å skape negativ belst om utøvelse av primærnæringen, og dermed også bidrar til at færre ønsker å gjøre den nødvendige jobben med hogst og gjennom det bidra til at Frydalen gror igjen, ser vi som svært uheldig.

Dølen burde i mye større grad framstått som en avis som bidrar til å heie fram primærnæringen, i stedet for å stille den enkelte grunneier som bare ønsker å utnytte og ta vare på sin egen eiendom i et svært negativt lys.