Dette er et utsagn Landbruksminister Dale kommer med i GD datert lørdag 4 august!  Når Landbruksminister Dale benytter en sånn retorikk i den situasjonen bøndene nå er inne i kan han umulig ha reflektert nøye over dette utsagnet? Eller er det atter en gang et typisk utsagn som Frp benytter seg av når de ikke evner å løse store viktig samfunnsspørsmål uten å dra inn at «dette er skattebetalerens penger» Min påstand er at han retter utsagnet dit hen om vi skattebetalere er villige til å ta denne regningen? Vet ikke Landbruksministeren at også bonden betaler sin del til felleskapet som vi andre? Det vi betaler inn i skatt skal tilbakeføres til felleskapet, og det er Landbruksministeren og Regjeringens fullstendig klare over.

Som skattebetaler forventer jeg da at mine skattepenger også skal bidra til løse denne krisesituasjonen som bonden nå er inne i. Dette er en krise som rammer store deler av landet, og det er mitt og Arbeiderpartiet sitt syn at dette er en felles samfunnsoppgave vi må løse sammen.

Når vi nå er i en sånn ekstraordinær krisesituasjon som rammer en så viktig distriktsnæring, hvor matproduksjonen har en viktig felleskaps funksjon, er det Regjeringens plikt å ta dette på alvor!  Det er tydelig at hverken Landbruksministeren eller Statsministeren ser alvoret som har pågått over tid. De ser heller ikke at tørken rammer flere enn bare bønder! Landbruksnæringen er en viktig bidragsyter på mange områder som skaper viktige arbeidsplasser rundt om i distriktene. Som blant annet arbeidsplasser innen leverandørindustrien og matindustrien, og slakterier og meierier. Etter mitt syn er dette manko på kriseforståelse og en arroganse ovenfor en næring som nå sliter. Vi skal heller ikke glemme at landbruksnæringen sliter på flere fronter. Nå er det tørken som har fokus men vi må heller ikke glemme hvordan de under hele beitesesongen sliter med rovdyr.

Men et viktig og relevant spørsmål er om Landbruksministeren og Regjeringen på sikt heller vil ha økt handel og import av landbruksvarer?  Er det på denne måten vi skal møte denne krisen på? Noen mener at vi bare kan importere mat og grønnsaker fra andre land, noe vi allerede gjør dag, men det som er alvoret i denne krisesituasjonen er at store deler av Europa er også rammet av tørke og står faktisk uten midler til å kunne håndtere det slik som oss i Norge om viljen er der.

Som vi vet har vi har ikke vært i lignende krise situasjon på mange tiår, og når vi nå ser konsekvensene må Regjeringen ta dette på alvor.

Tørken har bidratt til mange bønder har måttet igangsette egne tiltak som følge av for krisen.  Norges Bondelag opplyser om stor pågang fra flere bønder som sliter både fysisk og psykisk. De beskriver en vanskelig hverdag med stor usikkerhet knytt til den situasjonen de nå er inne i. De føler at de ikke har kontroll. De føler seg maktesløse, og selvfølgelig bekymret for økonomien. Alvoret er om for krisen vil bidra til at flere bønder må legge ned driften. Det er vel ikke det vi ønsker? Hvordan sikre bondens livsgrunnlag om vi kommer i lignende for krise situasjon? Et reelt og viktig spørsmål som vi politikere nå må drøfte.

Så vet vi nå at hverken Statsminister eller Landbruksminister ønsker å gi en krisepakke til bøndene på nåværende tidspunkt men vil se an situasjonen.

Dette er realiteten, og Regjeringen ser fortsatt ikke alvoret. Det hjelper lite at Statsminister og Landbruksminister reiser rundt for å vise forståelse for hvor alvorlig tørken har rammet landbruket når de ikke evner å komme med konkrete løfter. Min påstand er at dagens regjering med Landbruksminister Dale i spissen legger opp til et svekket jordbruk over tid når de nå ikke i imøteser landbruksorganisasjonene sine krav til løsninger.

Fra mitt og Arbeiderpartiet sitt syn er dette en distriktsfiendtlig politikk, og en ansvarsfraskrivelse når de nå ikke tar denne krisesituasjonen på alvor. Som skattebetaler tar jeg gjerne regninga!