Likevel kan vi i GD den 16.10. lese at leder i komite for opplæring og kultur i fylkeskommunen og ordføreren i Lillehammer gledesstrålende forkynner at så skal bli fra neste skoleår, - ja det ser nærmest ut til at det alt er vedtatt.

Riktignok skal saken behandles i fylkesutvalget den 7. november, sammen med de andre tilbuda ved de videregående skolene i Oppland. Tilbudsstrukturen skal med andre ord vedtas.

For oss som er vant til å ta stilling til nye og kostnadskrevende tiltak som en del av budsjettarbeidet, og etter i alle fall et minimum av utredning og konsekvensvurdering, er dette både merkelig og overraskende. Merkelig fordi vi veit allerede at budsjettprosessen for både 2018 og  åra etterpå blir svært krevende, og at det trolig kan bli vanskelig nok å beholde de tilbuda som er i gang. Forslaget til statsbudsjett har i seg ei redusert ramme for Oppland fylkeskommune på 25-30 mill. kroner, og elevtallet i åra framover er sterkt synkende. Dette vil føre til ytterligere reduksjon.

Overraskende fordi dette tilbudet finnes allerede i dag, ved Vinstra, Gjøvik og Hadeland videregående skoler.

Her er det godt innarbeidede tilbud av høg kvalitet, og med ledig kapasitet for flere søkere. Søkningen til disse 3 skolene er også marginal, - et nytt og sentralisert tilbud vil fort rive beina unna grunnlaget for å opprettholde både Vinstra og Gjøvik, i neste omgang også Hadeland. De potensielle søkerne i Lillehammerområdet som en her vil tilgodese, har altså dette tilbudet allerede innafor akseptabel avstand, - på Vinstra og i Gjøvik. Det som her lanseres, vil også være i strid med et prinsipp det hittil har vært politisk enighet om, - at en ikke skal opprette konkurrerende tilbud ved en skole som kan svekke grunnlaget for et eksisterende tilbud ved en annen.

La oss sitere fra fylkesrådmannens saksutredning i 2015, som fylkestinget slutta seg til : «Fylkesrådmannen er kjent med ønsket om å etablere et tilbud innen musikk, dans og drama ved Lillehammer vgs. Fylkesrådmannens vurdering er fortsatt at opprettelse av utdanningsprogram VG1 musikk, dans og drama vil redusere søkningen til de andre skolene. Av den grunn opprettes det ikke et nytt tilbud i konkurranse med de skolene som per i dag tilbyr utdanningsprogrammet.»

Og sia har altså fylkeskommunens økonomi blitt stadig strammere.

Det heves at dette nye tilbudet skal ha et annet innhold enn de som alt finnes. Dette må i beste fall bero på manglende kunskap. Retningslinjene i lov om videregående opplæring er ganske stramme, og et ev. nytt utdanningsprogram må følge de samme læremåla og læreplanene som de andre.

Vi er ikke i tvil om at et nytt og konkurrerende tilbud ved Lillehammer vgs vil trekke til seg søkere fra Sør-Gudbrandsdalen, samt Lillehammerelever som i dag går på Gjøvik. Konsekvensen vil da fort bli at disse velfungerende linjene vil få for liten søkning og må legges ned. Dette vil altså føre til ei sentralisering og utarming av de tilbuda som alt finnes.

Enda mer merkelig blir dette når vi nettopp har sett at politiske ledere fra alle kommunene i Gudbrandsdalen - inklusive Lillehammer -  samt fra fylkeskommunen, har vært samla for å satse på sterkere samarbeid og samhandling mellom Lillehammer og Gudbrandsdalen. Et slikt utspill som vi her er vitne til, vil være en svært dårlig start på et slikt samarbeid, for å si det forsiktig.

Gunnar Tore Stenseng

fylkespolitiker (AP)

Mariann Isumhaugen

fylkespolitiker (AP)

Anne Lise Marstein

fylkespolitiker (AP)