På NRK går det nå en ny serie «Ombudsmannen», hvor Bård Tufte Johansen reiser rundt og viser forskjellige typer naturødeleggelser, bl.a. hyttebygging. I tillegg er det laget en dokumentar som viser hvor mye natur som har blitt bygget ned i Norge siden 2017.

Rett før jul var det en høring om hyttebygging i Skåbu. Midt i Norges høyestliggende fjellbygd ønskes det å åpne opp for et nytt hyttefelt med høgstandardhytter.

Området det er søkt om å få bygge ned er ei sørvendt, slak li med fjellbjørkeskog, noe furuskog, rikmyrer og ekstremrike myrer og naturbeitemark/beiteskog. Området har et stort artsmangfold, med et mangfold av fuglearter. Til sammen 9 rødlistede arter er påvist, 6 under befaring i 2022 og 3 er kjent fra tidligere. I området er det også observert myrhauk, som er en sterkt truet art (Miljøfaglig Utredning AS).

De siste ti årene har fritidsbygg utgjort rundt en fjerdedel av nedbyggingen av natur. Nord-Fron er ikke et unntak. Men det er mulig å snu! Politikerne våre må våge å sette naturens verdi foran økonomiske interesser. Kommunen må gjennomføre en planvask og se på hvordan arealer brukes, og nå som vi har fått ny kunnskap ikke minst ta ut alle områder som noen en gang i historien mente kunne brukes til utbygging.

En oversikt fra miljøorganisasjonen Sabima viser at 80 norske kommuner så langt tar mål av seg til å bli «arealnøytrale». Det vil si at hvis kommunen tillater inngrep i et område, må et annet område som i dag er ødelagt restaureres tilbake til natur. Det bør også Nord-Fron ha ambisjon om.

I en kommune er det alltid et press for å få arbeidsplasser, tilflyttere og penger inn i kommunekassa, men tiden foran oss krever modige politikere som tar gode valg på vegne av naturen og generasjonene etter oss.

Fra nasjonalt hold bør det komme tydelige rettingslinjer for hva som er lov og ikke lov til når det gjelder nedbygging av natur – og mens vi venter på at naturen skal få et bedre rettsvern, så må kommunepolitikere tørre å sette naturens verdi foran økonomiske interesser.

Naturvernforbundet i Midt-Gudbrandsdalen håper at kommunene ikke glemmer at naturen er hjertet i regionen, og grunnen for mange når de velger å flytte hit.

Politikerne må begynne å ta bedre vare på naturen. En start er å si nei til videre hyttebygging.