Utbyggingen av Kåja kraftverk er av økonomiske og tekniske årsaker foreløpig utsatt, men prosjektet er ikke skrinlagt. Gudbrandsdal Energi Produksjon og Hafslund Eco vurderer fortløpende muligheten for utbygging i lys av prisutvikling og eventuelle endringer i rammebetingelser og/eller tekniske muligheter. Det er riktig som Naturvernforbundet skriver, og som ble omtalt i nyhetssaker i GD og Dølen for noen uker siden, at nye flomberegninger og krav til flomavledning i damsikkerhetsforskriften har ført til endret design av Kåja kraftverk, som sammen med stor kostnadsøkning de siste årene gjør at prosjektet ikke vurderes som lønnsomt i dag. Vi jobber for å finne forbedringer og kostnadsreduserende løsninger slik at prosjektet kan få bedret lønnsomhet og bli en mulighet på sikt.

Østlandet har et stort underskudd på kraft og Norge trenger mer fornybar energi for å nå klimamålene og for å videreutvikle industri og arbeidsplasser. Kåja kraftverk er et av relativt få vannkraftprosjekter i Innlandet som kan bidra til å øke produksjonen av fornybar energi. Vi har imidlertid stor forståelse for Naturvernforbundets synspunkter i saken. Opprettholdelse av biologisk mangfold er en av vår tids store utfordringer. Det er derfor alltid en vanskelig avveining mellom samfunnets behov for kraft, klimapåvirkning og utbyggingers påvirkning på natur og biologisk mangfold. Vi jobber systematisk for å begrense skader på natur og miljø, og er positive til Naturvernforbundets bidrag i denne debatten. De representerer en viktig stemme.