På hjemmesiden til Lågen fiskeelv kan de nye reglene som medfører både minstemål på fisk og ”bag-limit” gjennom en fiskesesong, tolkes dit hen at de også gjelder i sone 4 i Laugen nord for Harpefossen, men det gjør de ikke. De gjelder fra Hunderfossen og opp til Harpefossen.

Losnaørret

– Vi skal gjøre dette tydeligere på vår hjemmeside, sier formann i Lågen Fiskeelv, Svein Løken, som presiserer at det i vedtaket står at de nye fiskereglene med ”bag limit” og minstemål, gjelder fra Hunderfossen og opp til Harpefossen.

Han forsvarer vedtaket med tanke på bevaring av storørretstammen  på strekningen opp til Harpefossen.

– Det er vel noen som ser på det som drastiske tiltak, men dette blir gjort for å berge storørretstammen som er truet. Vi har fått god støtte fra sportsfiskere i Gudbrandsdal sportsfiskerforening omkring vedtaket, og det er særlig med tanke på uttaket av storørret på Losnavatnet dette blir gjennomført, sier Svein Løken til Dølen.

De nye reglene for fiske mellom Hunderfossen og Harpefossen er:

  • Ørret mindre enn 30 cm skal straks settes ut igjen.

  • Det anmodes om at harr mindre enn 30 cm settes ut igjen.

  • Det er innført fangstkvote på max 5 ørret per sesong per fisker over minstemål på 30 cm.