Det viser en rapport fra en tverrfaglig forskergruppe. I 15 år har de studert beitingens påvirkning i spesifikke fjellområder i Norge.

Moderat beitetrykk

Forskergruppen har undersøkt hvordan ulike mengder med sau på beite påvirker biologisk mangfold og økosystemer i fjellet. Beitede arealer har blitt sammenlignet med ubeitede, og næringsfattige områder med næringsrike. Det konkluderes med at norske sauer gjør en viktig jobb for å bevare fjelløkosystemene, og forskerne kommer nå med råd om hvor høyt beitetrykket bør være for å sikre gode kår for planter og dyr.

– Et moderat beitetrykk bidrar positivt til blant annet planters produktivitet, lagring av karbon i jordsmonn, det bevarer et åpent landskap og hindrer at skoggrensen kryper oppover. I tillegg bidrar det til at nitrogen blir tilgjengelig i jordsmonnet, slik at det kan opptas av planter, sier Gunnar Austrheim, prosjektleder og professor ved NTNU Vitenskapsmuseet.