Tidlig i sommer innførte Midt-Gudbrandsdal brannvesen (MGB) totalforbud mot all bruk av åpen ild fram til 3. august. Nå går de tilbake til normalstatus.

- Skogbrannindeksen tilsier at vi er tilbake til en tilnærmet normalsituasjon, informerer MGB i en pressemelding.

Normaliserte forhold

Forbudet, som gjaldt fram til 3. august, innebar forbud mot åpen ild, grilling og bål i nærheten av skogmark og alle former for brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private. Væromslaget med regn har normalisert forholdene, og dette totalforbudet mot åpen ild blir nå opphevet.

- Vi er derfor tilbake til brannlovens alminnelige regler gjennom forskrift om brannforebygging i paragraf 3, og krav til generell aktsomhet, informerer MGB

Slik lyder paragraf 3

§ 3.Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

«Tillatelse fra kommunen» som det står i forskriftsteksten betyr her brannvesenet.

Brenning meldes til brannvesenet på tlf 97588395