– Jeg har tenkt på dette en stund, og fant ut at jeg måtte gripe sjansen til å fortelle om mine tanker, sa Johnsen, da hun grep mikrofonen under møtet på Tromsvang mandag.

Bakgrunnen for møtet er arbeidet som pågår med å se på billigere trasémuligheter for ny E6 gjennom Ringebu.

– Vi vant ikke akkurat i lotto i NTP (Nasjonal transportplan), og beskjeden er at traseene som er planlagt til 4,3 milliarder, blir for dyrt, sa ordfører Arne Fossmo, da han åpna møtet. Derfor ønsker Samferdselsdepartementet at en vurderer løsninger som gir større samfunnsnytte.

– Det som er nytt er at vi også ser på en tunnelløsning på innsida av Ringebu sentrum, med enten en kort bru over Vaala, eller et tunnelløp under elva. Statens vegvesen mener at en tunnel vil bli 200 millioner billigere, enn en vegløsning i dagen utenfor Tollmoen, sa prosjektleder i vegvesenet, Rune Smidesang.

Det var godt oppmøte på folkemøtet på Tromsvang, og flere, i tillegg til Johnsen, tok ordet og hadde spørsmål til vegvesenets Rune Smidesang. Foto: Tone Sidsel Sanden

– En farse

Men med denne løsningen, vil garden Skjeggestad, der Kristin Anita Johnsen og familien bor, bli ødelagt. Dagens E6 deler gardsbruket sør for Ringebu i to. Konsekvensen blir at alle husa på gården må flyttes.

– Jeg kom til Skjeggestad for 18 år sida og har levd med E6 tett på. 5000-7000 biler passerer i døgnet. Mine svigerforeldre har levd med dette i 50 år. En farse ligner dette på, sa Johnsen, som hadde tungt for å svelge at familien igjen må leve i uvisse.

– Nå kommer altså vegvesenet og sier at E6 kanskje skal legges på samme sted som de foreslo for 50 år sida. Hagen pløyes opp, og flere hus må flyttes. Jeg ser det er en del med gråe hår i salen, ja, for det er brukt mye tid på dette. Og nå skal de bruke enda mer tid, sa hun.

– De er enda ikke kommet i mål med å legge vegen ute ved Lågen. Vi har sett for oss E6 ut av tunet, nå får vi den i stedet rett igjennom gården. Att og fram like langt, la hun til.

Uvisse: Asle Seielstad fortalte om hvordan det er å leve og bo med usikkerheten. Garden hans i sørenden på Frya, må rives, den dagen E6 bygges. Foto: Tone Sidsel Sanden

Avgjørelsen hos politikerne

Smidesang forstår frustrasjonen til folk i kommunen.

– Mennesker blir berørt uansett hvilken veglinje en velger. Vi har fått en tydelig oppgave fra Samferdselsdepartementet på å finne billigere løsninger, og skal vi nå opp i prioriteringene i NTP, er det trolig lurt å tenke nytt. Avgjørelsen ligger hos politierne, ikke hos vegvesenet, presiserte Smidesang.

Kan ikke heftes mye

Samfunnsnytten var et ord som ble brukt, både fra frammøtte og fra Smidesang. Tilhørerne var usikre på om tunnel på sikt var det beste.

– Vi ønsker å stille krav til hvordan vi skal ha det. Vi må få lov til å være med i regnestykket vi også, sa Hans Dalberg i markedsforeninga.

Smidesang presiserte at det er kort tid for å få på plass en ny veglinje og få godkjent reguleringsplan for en slik veglinje, før neste NTP-rullering, som gjøres hvert fjerde år. Han presiserte også at Statens vegvesen fortsetter pågående reguleringsarbeid for indre og ytre linjer forbi Ringebu, inntil de eventuelt får en bestilling på ny planoppstart for nye veglinjer.

– Det er liten tvil om at departementet mener alvor i forhold til kostnad og samfunnsnytte. Den raskeste vegen for å komme i mål, er å få godkjent reguleringsplan, sa Smidesang. Strekningen som reguleres nå, har en beregnet samfunnsytte på - 62 øre per innsatt krone.

– De tre nye veglinjene som er under vurdering nå, får en langt bedre samfunnsnytte, i og med at det ligger an til en besparelse på inntil 1,3 milliarder kroner, sa Smidesang.

Onsdag hadde planutvalget i Ringebu møte. De tar til etterretning at vegvesenet arbeider med ny og billigere løsning. Målet må være «en billigere, men fullverdig og framtidsretta E6-løsning», skriver utvalget.

Brede Holdbrekken spurte om det ville bli støy ved tunnelen, der den eventuelt skal krysse Vaala med bru. Svaret var at det ville bli støyskjerming. Foto: Tone Sidsel Sanden
løsninger: To traseer går oppe i dagen, mens en tredje (svart) viser tunnelløsningen, som nå vurderes som et billigere alternativ til ny E6 gjennom Ringebu. Foto: PDF, Statens vegvesen.