Det har vært mye arbeid på Skåbuvegen tidligere i høst, og det er ikke slutt. Nå foregår det utbedringer av vegen forbi Trøsken i Kvikne.

Veg og bruer

VG kom nylig med en større artikkel der de satte fokus på manglende vedlikehold av bruer over hele landet. Langs Skåbuvegen var det to bruer som det ble satt fokus på.

Den ene var Ungstad-brua og den andre var Helå-bru. Ungstad-brua hadde i følge VG-rapporten mangelfull sikring av brurekkverk og behov for reparasjon av betongskader. Disse arbeidene ble utført i slutten av oktober.

Helå-bru derimot, er fortsatt ikke reparert og dermed ikke i forskriftsmessig stand. Problemene går på at steiner i det ene landkaret har beveget seg, samt rekkverkskader. Disse rekkverkskadene er nå utbedret, men arbeidet med å lage kappestøp på det ene brukaret og utskifting av eventuell telefarlig masse, gjenstår.

- Det er ikke umiddelbar fare for bruas bæreevne, men skadegraden opprettholdes inntil skadeutvikling er avklart. Bruen følges opp med hyppige inspeksjoner for å se om skadene utvikler seg. Det er også bestilt deformasjonsmålinger som vil vise om bru/landkar flytter på seg, er kommentaren fra Jon Prestegarden, seksjonssjef bru i Statens vegvesen region øst, til VG om og sikkerheten framdriften vedrørende reparasjon av Helå-bru.

Utbedring ved Trøsken

Ved Trøsken i Kvikne (Fv 255) har muren som vegen kviler på fått såpass store setningsskader at vegen var i ferd med å rase ut. Nå har Statens vegvesen prosjektert en løsning som innbefatter ombygging av vegen over en strekning på 150 meter forbi Trøsken. Denne løsningen medfører også at vegen blir fløtt lengre inn i terrenget. Tidligere i høst ble skog snauet ned på øversida av vegen, og arbeidet med å utbedre vegen er nå i gang. Det medfører lysregulering av trafikken mens arbeidet pågår.

- Vegen ligger på en mur som viser tydelig tegn til setningsskader og må skiftes ut. For å unngå framtidige vedlikeholdsskostnader med denne muren, har vi besluttet å flytte vegen et par meter inn i terrenget. Dette gir et mindre sideinngrep og bedrer siktforholdene, uttaler Statens vegvesen.