Dette kommer fram i et svar fra statsråden til stortingsrepresentant Rigmor Aaserud (AP) angående hennes spørsmål om statsråden ville sørge for at fellingstillatelser ble gitt raskere i framtida.

Ingen nulltoleranse

Aaserud viste i sitt spørsmål til den langdryge saksbehandlingen vedrørende søknad om å få felle bjørnen som i det siste flere ganger har vært observert på Kvamsfjellet.

Statsråden vil ikke kommentere den saken spesielt, men viser til at skadefelling bare skal gis etter en konkret vurdering. Han påpeker også at det ikke er en generell nulltoleranse for bjørn som vandrer utenfor de områder rovviltnemndene har prioritert som yngleområder for bjørn.

Vil verne binner

Statsråden viser til siste rapport om endelige bestandstall for bjørn som viser at antall registrerte bjørn innenfor Norges grenser er redusert fra 165 i 2009 til 128 i 2015, og at antall estimerte ungekull i 2015 er på 5,7, mens stortingets fastsatte bestandsmål er på 13 årlige ungekull.

”I den sammenheng er det særlig viktig å verne om binnene i bestanden”, skriver statsråd Vidar Helgesen avslutningsvis.