Sist uke søkte landbrukskontoret i Midt-Gudbrandsdal Fylkesmannen i Oppland (FM) om fellingstillatelse på en kongeørn, etter at Statens naturoppsyn bekrefta at to døde lam var drept av ørn. Søknaden ble levert inn på vegne av Kvam vestside beitelag, ett av 12 beitelag i Nord-Fron.

- Ytterligere ett lam er antatt drept av ørn og så ble det også funnet ett lam som ikke er dokumentert, forteller jordbrukssjef i Nord-Fron, Eldri Siem.

400 dyr merka

Hun forteller videre at sauebønder går egne tilsyn, i tillegg til gjetere og en ekvipasje med kadaverhund, som går i området. FM har folk til å kartlegge bestandsforholdene for kongeørn i prosjektområdet, i tillegg til hekkeaktiviteten. Det gjøres også forsøk på å identifisere ørner som gjør skade på sau i området.

- Hvis en ser kommunen under ett, har dette området hatt de største tapstallene de siste fem årene. Vi har hatt mistanke om ørn også tidligere, sier Siem.

Denne sommeren startet kommunen opp et toårig prosjekt, der bruk av radiobjeller på lam skal bidra til å dokumentere eventuelle årsaker til tap på utmarksbeite. 400 lam er merket med slike bjeller, de drepte dyrene ble funnet takket være merkinga.

- De ble funnet i høyt kjerr. Deler av området er vanskelig å ta seg fram i, og merkinga med «dødsvarslere»/radiobjeller gjør det mulig å lokalisere dyr som muligens ikke hadde blitt funnet ellers, sier Siem.

Venter jerv

FM avslo søknaden om felling på bakgrunn av at skadeomfanget er begrensa. Ifølge Siem har FM en gang tidligere gitt tillatelse til skadefelling av kongeørn, da ble det krevd et tosifra antall drepte dyr før felling.

Så langt har det ikke kommet inn meldinger om andre tap i kommunen, men jordbrukssjefen er avventende. Fortsatt gjenstår mange uker på utmarksbeite.

- Det har vært stille, disse dyrene er de vi vet om så langt. Men fra slutten av juli og i august kommer jerven, også i dette området.