Bruken er blitt såpass uoversiktlig at Fron fjellstyre velger å sette i gang en nyregistrering.

– Vi er pålagt å ha et oppdatert register over denne bruken. Dessverre har dette ikke blitt oppdatert på lang tid, men nå har vi satt i gang prosessen, sier Sjur Sande og Kristian Ekre i Fron Fjellstyre.

Begge fronskommunene

Med et oppdatert register over hvordan setrene brukes og hvem og hvordan dyrkningsparsellene blir brukt, mener fjellstyret at det vil bli lettere å drive en god forvaltningen etter reglene i Fjellova og Forskrift om seter og tilleggsjord i statsalmenningen. Reglene er slik at retten til seter faller bort når den ikke har vært i bruk av brukeren selv i et sammenhengende tidsrom på 20 år, på dyrkingsparseller gjelder det etter 5 år.

– Denne bruksretten er noe staten deler ut gratis etter behov, men bruksretten faller også bort dersom drifta på garden er lagt ned og jorda tatt i bruk til andre formål. Det er en utfordrende oppgave å skaffe til veie et kontinuerlig bilde av dette, og siste registering er rundt 14 år gammel. Mange brukere ser naturlig nok en stor verdi i arbeidet de har nedlagt på setra, med jorda, gjerding og mye annet. Det ligger mye historie og kultur i dette arbeidet, sier Ekre og Sande som har hjelp av Statskog og Fjellstyresambandet til å gjennomføre registreringen i Fron statsalmenning.

Ingen dramatikk

Sande og Ekre i Fron fjellstyre, er klar over at det har vært uttrykt litt skepsis ute blant brukerne til denne nyregistreringen.

– Det er ingen dramatikk i dette. Vi i fjellstyret er valgt av kommunestyret til å utføre en lovpålagt oppgave med forvaltninga av de landbruksmessige ressursene i statsalmenningen, samt jakt og fiske. En statusoppdatering er nødvendig, og til det beste for alle. Det er mye å forklare brukerne om både vedrørende vedtak som Fjellstyret kan fatte om frifall av seter og dyrkingsparsell, bortleie av seterkveer, punktfeste og reglene vi må forholde oss til for å definere ”i bruk” eller ”ikke i bruk”.

Informasjonsmøte

Vi vil invitere til et informasjonsmøte når registreringsarbeidet er ferdig der de berørte kan stille spørsmål om sine rettigheter, muligheter og plikter. På dette møte ønsker fjellstyret at Statskog som grunneier, samt fagpersoner fra Fjellstyresamband, andre fjellstyrer og landbrukskontor er med. Vi ønsker dialog og se på mulighetene for å forvalte ressursene «etter tida og tilhøva» som det heter i fjellova. Vår viktigste oppgave er å tilse at ressursene er i bruk, og på en god og riktig måte, sier Sjur Sande og Kristian Ekre i Fron fjellstyre.