– Jeg føler ikke at de spør så mye etter vår meninger egentlig. Når Sør-Fron har såpass høye tall, tenker jeg jo at kommunen bør ta grep for å gjøre noe med det.

Nylig skrev Malin Øverjordet en kronikk i Dølen, der hun etterlyste mer fokus på ungdom i Sør-Fron. Hun berømmer at eldrepolitikk har «stått i sentrum» for mye av satsinga i kommunen, men ber nå politikerne om å ta yngre aldersgrupper fatt. Et av ankepunktene er at Sør-Fron ligger et godt stykke over gjennomsnittet i fylket, og landet generelt, når det kommer til rusbruk. Ifølge tall fra Ungdata-undersøkelsen i 2016 svarte 26 prosent av elevene på ungdomsskolen at de hadde blitt beruset på alkohol minst en gang i løpet av de siste 12 månedene. Det skilles ikke på hyppighet i resultatet. I Ringebu svarte 21 prosent av elevene ja på det samme spørsmålet, tallet for Nord-Fron var betydelig lavere, på 5 prosent. Fylkesgjennomsnittet samme år var 14 prosent.

Bekymret for rusbruk

Øverjordet har vært medlem i Unge Høyre i rundt to år, nå fungerer hun som 2. nestleder i Gudbrandsdalen Unge Høyre.

Hun er bekymret for situasjonen blant unge.

– Bruk av rusmidler i ung alder påvirker psykisk helse seinere i livet og hvordan du klarer deg i arbeidslivet. Det er litt bekymringsfullt at det er en del røyking, snusing og alkoholbruk i tidlig alder.

- Mange dyktige fagfolk

– Når det gjelder Ungdata-undersøkelsen, viser den at Sør-Fron kommune har noen utfordringer. Undersøkelsen viser også at hele regionen har utfordringer når det gjelder alkohol og grensesetting fra foreldre. Flere har derfor sertifisering i Utsett!, et foreldreforebyggende tiltak i regi av KoRus-Øst. Dessverre er ikke dette gjennomført på foreldremøter på ungdomsskolen de siste to årene, men det er bestemt at det skal startes opp igjen, sier Anita Nord, tjenesteleder for familie og mestring i Sør-Fron.

– Vi har mange dyktige fagfolk som jobber for å gjøre hverdagen og framtida så god som mulig for barn og unge her i kommunen, fortsetter Nord.

Nylig ble det kjent at helsestasjonen er tildelt 1 million kroner og at det fra høsten av startes opp et eget tilbud for ungdom.

– Kommunen bruker blant annet over 600 000 kr i støtte til ulike kulturarrangementer, her skal organisasjoner med medlemmer under 19 år prioriteres høyest.

I tillegg trekker Nord blant annet fram satsing på kulturskole, støtte til Ung i Midtdalen og gratis leie av lokaler for organisasjoner som driver aktiviteter for barn og ungdom.

Får skryt fra ordføreren

Øverjordet mener det er et delt ansvar mellom kommunen og ungdommene sjøl å sikre at det finnes ulike tilbud – og at de tas i bruk. Det er ikke bare rusbruken som opptar henne ved undersøkelsen.

– Det kan ha med hvordan spørsmålene blir stilt å gjøre. Jeg føler at det er flere ungdommer på skolen som ikke har det så bra, sånn jeg ser det i alle fall.

Mange ulike fagdisipliner koordineres i arbeidet med å bedre hverdagen til barn og unge, sier Nord. Når det gjelder å bedre situasjonen, viser hun til det tverrfaglige samarbeidet i kommunen.

– Vi har flere ulike fora der nettopp barn og unges psykiske og fysiske helse er hovedfokus, som Ressursgruppen rundt barn og unge i risiko og Tverrfaglig familieteam, som besøker skolene og barnehagene hver måned. Målet er at vi skal kunne sette inn de rette tiltakene så tidlig som mulig før det utvikler seg til og blir store utfordringer, avslutter tjenestelederen.