I Dølen for to uker tilbake, etterpurte lokalhistoriker og medlem i Fron historielag, Ole Christian Risdal, politisk vilje til å sette i gang utarbeidelsen av en kulturminneplan for Nord-Fron og tettstedet Vinstra. Han frykter at mangelen på en politisk bindende kuturminneplan, kan føre til rasering av Vinstras kulturarv ved at bygninger med lokalhistorisk verdi, som Amundsen Hotel og Gammelbanken, rives, eller flyttes fra sitt opprinnelige miljø.

Blir ikke hørt

Mye tyder på at Risdal og historielaget ikke blir hørt. Ordfører, og leder av den politiske makta i kommunen, Rune Støstad, ser ikke behov for å starte opp utarbeidelsen av en kulturminneplan, ettersom det ikke er en lovpålagt plan for kommunen.

– Det skjer veldig mye positivt i kommunen akkurat nå. Vi er opptatt av å håndtere de mulighetene vi nå har. Nå må vi handle i stedet for å lage flere planer enn det vi er pålagt å ha. Det er nå en gruppering fra Otta som har kjøpt tidligere Amundsen. De har spennende planer for området, og vi har et godt samarbeid med aktørene for å utvikle området også med tanke på transportløsningen, sier Støstad.

- Det blir spennende å følge denne saken videre, legger han til, og sikter til planen med å bygge 22 leiligheter der Amundsen Hotel står i dag - rett ved siden av Gammelbanken og i innkjøringen til kommunens legesentral.

Liten vernevilje å spore

Administrasjonen i Nord-Fron kommune har ikke tatt store vurderingen vedrørende om Amundsen og området omkring med Gammelbanken, er en kulturminne i seg selv. De uttaler i utkastet til ny reguleringplan for området følgende: ”Det har så vidt vært tatt opp som tema at bygningsmassen på gamle Amundsen Hotel burde vært ansett som kulturminne, og ivaretatt for ettertiden”, skriver kommunens administrasjon i reguleringsutkastet.

Ordfører Støstad har tillit til at administrasjonen gjør de nødvendige vurderinger på en god og seriøs måte.

– Både administrasjonen og Planutvalget har behandlet denne saken på en god og seriøs måte. Det har også vært befaring på området, og meg bekjent, har det ikke vært tema å verne bygningen. Jeg har stor tillit til at vår administrasjon og planutvalget gjør fornuftige valg der kulturminnevern også vil være en del av vurderinga selv om vi ikke har en egen plan for det, uttaler Støstad.

Lager kommuneplan

Han ser det som viktig å legge til rette for næringsaktører, og påpeker at kommunens planarbeid nå er inne i en hektisk fase.

– Vi er midt i arbeidet med kommuneplan. Dette er et meget krevende og viktig arbeid. Samtidig med kommuneplanen skal vi også legge til rette for næringsaktører som ønsker å satse i kommunen. Jeg har derfor ingen planer om å starte arbeid med en kulturminneplan, som da vil gå utover andre og viktigere oppgaver akkurat nå. Men jeg tar henvendelsen fra historielaget på alvor, og jeg vil også be planutvalget vurdere om vi på et senere tidspunkt trenger en slik plan, sier Støstad, som gjerne tar et møte med historielaget for å diskutere denne saken.

– Utover dette setter jeg pris på innspill fra historielaget om saker de er opptatt av. Om ønskelig stiller jeg gjerne til møte med laget. Jeg ønsker å spille på lag med alle gode krefter i vårt lokalsamfunn, sier Støstad som avslutningsvis legger til noen ord om Gammelbanken.

– Det er ingen planer om å rive Gammelbanken. Den har åpenbart kvaliteter over seg som er verdt å ta vare på. Dette er en kommunal eiendom som blir mye brukt.

Høringsfristen for å komme med innspill til reguleringsplanen for ”Nordre Byre”, er den 9. november.

Gammelbanken: Denne bygningen, Gammelbanken, sikres ikke for bevaring i utkastet til ny planbestemmelse for området.