Dette er i følge Sandbu nødvendig for å kunne etterkomme kravene i budsjettet og økonomiplanen som AP, Høyre og uavhengig representant Jan Roger B. Øien står bak.

– Jeg innførte ansettelsestopp allerede 1. desember. Tillitsvalgte er informert om det, sier administrasjonssjef Sandbu til Dølen.

Vil ha handlingsrom

Fra kommunstyrets talerstol minnet adminsitrasjonssjefen kommunestyret om at han måtte ha et stort handlingsrom for å gjennomføre kuttene.

– Kommunenstyrets medlemmer vil helt sikkert bli forsøkt påvirket av de som vil at ha visse virksomhetsområder fredes mot kutt. Det må de stå i mot. Vi trenger et stort handlingsrom for å kunne planlegge og gjennomføre disse kuttene i åra framover, påpekte Sandbu.

Større ansvarsområde

At det kan medføre omorganisering og turnusendringer, ser han ikke bort i fra.

– Vi må sørge for at de store, tunge virksomhetsområdene i kommunen fungerer godt. Men ellers er det ikke gitt hvor eventuelle omorganiseringer eller turnusendringer vil skje, sier Sandbu som tilføyer at en del av kuttene vil skje ved naturlig avgang til pensjon de nærmeste åra.

– Det kan medføre at en noen lederstillinger vil få et større ansvarsområde. Aller først må vi sette oss ned og sammen med de ansatte og de tillitsvalgte for å få laget en god plan og se på hvilke alternative løsninger som er gjennomførbare. med den bankek av ansatte vi har i dag, uttaler Sandbu til Dølen.

Kuttene skal ikke medføre oppsigelser av nåværende ansatte i kommunen. I budsjettet fra politikerne står det at kutt/innsparinger skal komme ved hjelp av endrings- og effektiviseringstiltak.

Alle vrksomhetsområder

Disse skal komme på følgende områder i den neste fireårsperioden fo økonomiplanen:

Politisk virksomhet kr 900 000. Ledelse og administrasjon kr 4 millioner. Skole og barnehage kr 2,5 millioner, Teknisk drift/areal og næring kr 4 millioner. Kultur kr 1 million. Helse og omsorg kr 3,5 millioner.

Tor Larsen