Konsulentselskapet Norconsult har utarbeidet en tiltaksplan og flomanalyse som estimerer en kostnad på 40 millioner kroner for å få utført flomsikringen. Nord-Fron kommune har satt av 25 millioner til dette tiltaket i budsjettet for 2018. Det er søkt tilskudd for flomforebygging hos NVE, både til planlegging og tiltak.

Store flomskader

Elva Givra, som ved lav vassføring er mer som en bekk, renner fra Grindberget gjennom Sorperoa, under nye E6 og videre gjennom Lomoen til utløpet mellom Sundbrua og Byrbrua. Den har under flommene i 2011 og 2013 påført store skader både i privatboliger og ved de gamle TIP-byggene tilhørende Vinstra Vidaregåande skule. Senest i sommer kom det et kraftig regnskyll som nok en gang medførte ny flomskade ved de gamle TIP-byggene.

10 boliger er flomtruet

Selskapet Norconsult har utført hydrauliske simuleringer for Givra fra kulverten under nye E6 inne i Sorperoa, og ned til utløpet i Laugen.

Resultatene viser at en 200-årsflom i vassdraget vil føre til oversvømmelse av Givra og omkringliggende områder. Oppstrøms Skåbuvegen ved krysset i Givervadet, vil ca. 10 boliger være i fare for å bli påført flomskader. Nedstrøms vil både Vinstra Vidaregåande skule og Vinstrahallen bli oversvømt, konkluderes det med i rapporten.

Underdimensjonerte forhold

Rapporten påpeker videre at det er flere kritiske punkt i vassdraget, og at det generelt er underdimensjonerte forhold som ikke makter ta unna eller ta i mot flomvannet. Og det i et område preget av flere elvekryssnigner, bekkelukkinger og bebyggelse i umiddelbar nærhet av elva Givra.

«Stikkrenner er generelt underdimensjonert i forhold til forventet vannføring for en 200-årsflom. Dette gjelder spesielt for stikkrennene under Givravegen og Skåbuvegen og for bekkelukkingen forbi Vinstra vidaregåande skule», står det i rapporten.

Avventer detaljplan

For å sikre mot flomskader må det derfor gjennomføres flere og til dels omfattende, flomforebyggende tiltak langs Givra.

Nord-Fron kommune har satt av 25 millioner til tiltaket, men vet ennå ikke nøyaktig kostnad eller oppstart.

- Vi har ingen skisser som viser hvordan sikringen blir bygget. Vi har til nå kun sett på problemet og hvilke muligheter vi har til å løse dette problemet. Det er foretatt en kostnadsvurdering av et tenkt alternativ, og det er deretter lagt inn en sum i budsjettet. Det foreligger ingen vurderinger av hvilke løsninger som er aktuelle. Vi kommer inn med detaljplanlegging når det fysisk er bestemt hvordan det skal bygges i dette området, uttaler teknisk sjef i kommunen, Bjørn Bjørke.

Kulverten og stikkrenner under Skåbukrysset i Lomoen, er underdimensjonert til å kunne ta i mot framtidige flommer.
Fra flommen i 2011 da flomvannet rant gjennom rundkjøringen.
TIP-byggene til den vidergående skolen på Vinsntra har flere ganger blitt herjet av flom. Nå sist i juni 2017.
Her, rett ved Byrbrua i Lomoen, planlegges Givras nye løp ut i Laugen.