- Han har dyttet alle ulempene med økt trafikk over til oss, i stedet for å bygge vegen på egen grunn

Åpent brev til kommunetyret i Sør-Fron

Oversikt som viser det nye hyttefeltet til Gålå Eiendom i forhold til skistadion, utsikstårnet og den omdiskuterte Langslåvegen.  

Meninger

Det strides om atkomstveg til 50 nye hyttetomter på Gålå.

Hyttetomteutbyggeren fikk godkjent en reguleringsplan for 20 nye hyttetomter på Gålå for ca 5 år siden. Den gang var det også strid om hvor atkomstvegen skulle legges. Den ble lagt til Langslåvegen slik at ulempene med økt trafikk gikk ut over de gamle hyttene langs vegen mot deres protester.

Den teknisk og miljømessige beste løsningen hadde vært over utbyggers egen tomt via skistadion og ned til fylkesvegen.

I dag søker han om å utvide arealet med plass til 50 nye hyttetomter og atkomsten vil han selvsagt igjen legge til Langslåvegen. I alt 70 nye hytter skal dermed få sin atkomst via Langslåvegen og gjennom vår hyttegrend som ligger tett i vegen. Da har han dyttet alle ulempene med økt trafikk over til oss i stedet for å bygge vegen på egen grunn. Da utbygger har enda flere arealer i området som kan bebygges med hytter kan det i framtiden komme enda mer trafikk forbi oss.


Fylkesmannen stopper plan for hyttebygging på Gålå

Fylkesmannen godkjenner ikke reguleringsplan for et større hyttefelt på Gålå.

 

Kommunen har godkjent utbyggers plan mot protester fra de hyttevellene som blir berørt av utbyggingen. Fylkesmannen har imidlertid tatt protestene til følge og har nektet å godkjenne reguleringsplanen og bedt kommunen ta en ny vurdering av atkomstalternativene.

Men en anket reguleringsplan har ikke hindret utbygger i å starte bygging av atkomstvegen fra Langslåvegen og godt inn i hytteområdet.

Kommunen har nå lagt fram sin nye vurdering og har konkludert med å ikke endre standpunkt. Endelig vedtak i kommunestyret er planlagt til 26. juni. Vurderingen har nå vært på høring og ingen av de berørte vellene er selvsagt enige med konklusjonen. Vi er ikke uenig i utvidelsen av hyttearealet, men kun i valget av atkomstveg. Kommunen har ført opp flere argumenter mot atkomstvegen via skistadion, men ingen av dem holder vann. For eksempel at en smal hytteveg skulle være en barriere for skiløpere som vil gå i fjellet.

Hverken dagens Langslåvegen eller fylkesvegen er en barriere for dagens skiløpere som vil gå på ski i fjellet.

Videre hevder kommunen at vegen via skistadion må krysse skiløypene i planfrie kryss, men slike krav stilles ikke til Langslåvegen når den krysser flere løyper. Skiløypene på Gålå krysser vegene i utallige kryss uten at noen tidligere har krevd at de skal være planfrie.


Hytteeiere truer med rettssak

Adkomstveg til et nytt hyttefelt på Gålå skaper konflikt.

 

De berørte vellene mener at den beste løsningen for alle på Gålå er at atkomstvegen legges på utbyggers egen grunn og via skistadion og videre ned på fylkesvegen 30-40 m syd for Gålå Handel. Med alternativet via skistadion tar bilistene høydemetrene opp i fjellet med fylkesvegen, og videre opp til hyttene er det en slak og rett veg og uten å være til belastning for eksisterende hytter. Den vil krysse noen skiløyper, men nå krysser den løypene hvor det er god oversikt og i flatt terreng der skiløperne ikke har noen hastighet.

Kommunens alternativ med bruk av Langslåvegen starter lenger nede i bakken opp til fjellet. Avkjøringen starter med en skarp sving med dårlig oversikt og fortsetter med to nesten 180 graders svinger før en bratt bakke som ofte skaper problem om vinteren. Vegen fortsetter videre gjennom Gålå Lids hytteområde hvor hyttene ligger tett i vegen med flere terrasser bare 3-4 m fra vegen. Den økte trafikken her og spesielt i anleggsfasen i minst 4-5 år, vil klart forringe bruksverdien av hyttene med betydelig mer støv- og støyplage om sommeren. Videre går vegen gjennom et område med flere gamle hytter som også hevder å eie vegen i dette område.

Hele vegen er kronglete, smal og gir liten oversikt.

Den krysser tre skiløyper med liten oversikt for både biler og skiløpere, og hvor skiløperne kan ha stor hastighet.  Kommunen vil kreve at det bygges flere møteplasser langs vegen. De må bygges på grunden til private hytter som frivillig ikke vil tillate dette.


Denne hytta kan bli di for 14,5 millionar kroner

Jacuzzi eller utedo? Det er bredde i pris og standard på hyttemarknaden. Denne fritidseigedommen er på pristoppen i Midtdalen akkurat nå.

 

Den antagelig viktigste og eneste grund til kommunens holdning er hensynet til skistadion. Opprinnelig sa de nei til veg via skistadion fordi den ikke skulle ha veg. Da vegen til stadion kom, var det hensynet til skistadion som gjorde at de sa nei. Så ble det bygget en stor parkeringsplass og en stor smørelåve ved stadion, men en liten veg med bredde på 3,5 m. var det ikke plass til.

Så plutselig ble det godkjent 6 hytter med egen atkomstveg på denne plassen, men fortsatt vil ikke kommunen godkjenne en atkomstveg over plassen selv om det fortsatt er plass til det.

Ordføreren som er formann for skistadion hevdet at han ikke var inhabil under behandling av reguleringsplanen i formannskapet.

Vi hytteeiere vet at selv om vi har vært på Gålå i mange år, har vi ikke en politisk stemme i kommunen, men i et modent demokrati burde de gode innspill også ha en vekt. Vi oppfordrer derfor kommunerepresentantene om å lese våre kommentarer til utredningen og at det tas en befaring av området før dere den 26. juni tar en beslutning eller utsetter saken til den er tilstrekkelig opplyst.

Da håper vi dere går for den beste løsningen for alle på Gålå.  Den vegen som bygges der i dag er ikke bortkastet da mesteparten av vegen er en intern veg i det nye hytteområdet, og åpningen til Langslåvegen kan eventuelt nyttes de få dagene i året det er store arrangement på stadion.