Dette kommer fram i høringsuttalelsen til en detaljregulering av et hyttefelt med 40 nye hyttetomter.

Adkomst via Langslåliveien

Det er firmaet Gålå Eieiendom ved Pål Egil Rønn som har prosjektert hyttefeltet og lagt fram detaljreguleringsplanen. Langslåveien er regnet inn som adkomstveg til hyttefeltet, men fem hytteeiere langs denne vegen vil ikke godta en slik regulering. De mener det berører privat eiendom, medfører uakseptabel trafikkbelastning for beboerne lang vegen, og at utbygger i et privat planforslag tar seg til rette på annen manns eiendom.

« Dersom kommunen vedtar det private planforslaget slik det nå foreligger, vil valget av Langslåveien som adkomsveg innebære uasaklig forskjellsbehandling og vektlegging av utenforliggende hensyn», er noe av det de fem hytteeierne langs Langslåveien skriver i sin høringsuttalese til reguleringplanen.

De avslutter brevet med at de vil vurder å klage saken inn for Fylkesmannen, og om nødvendig bringe saken inn for domstolene samt holde utbygger og kommunen ansvarlig for økonomiske tap og saksomkostninger.

Savner en helhetsplan

Carsten Anker er talsmann for de fem hytteeierne langs Langslåveien. Han savner en helhet i den videre utvikling av Gålå-området.

– Nå er det allerede planlagt 400 hyttetomter her på Gålå, og mer kommer. Og da kan vi ikke ha det slik at private utbyggere kommer med private reguleringsplaner, som etter min mening, tar lite hensyn og overkjører de som allerede er hytteeiere her oppe. Kommunen og fylket må ta et initiativ for å få satt i gang med å lage en helhetlig plan der hytteeierne i større grad er involvert og får en reel medbestemmelsesrett, sier Anker. Han mener det som nå skjer forrigner kvaliteten av Gålå som hytte- og turistdestinasjon.

– Våre hytter langs Langslåliveien har stått der i over hundre år. Vi ser nå en utvikling som forringer kvaliteten av området. Denne fortettingen må planlegges bedre, og flere alternativ omkring infrastrukturen i Gålå-området, må på bordet og vurderes. Private utbyggere kan ikke fortsette med å nærmest diktere den videre utbygging, sier hytteiere Carsten Anker til Dølen.

Står på vegretten

Utbygger av det omtalte hyttefeltet på Gålå. Pål Egil Rønn, ser ikke noe juridisk problem i bruk av Langslåveien opp til det nye hyttefeltet der han har prosjektert 40 hytter. Han ser heller ingen andre løsninger enn den prosjekterte ved bruk av Langslåveien som adkomstveg.

– Jeg har vegretten på min side i hovedbølet og ser ingen andre fornuftige adkomstløsninger med tanke på veg. Vegrett har også hytteoppsitterne langs vegen. Og den må de jo bruke. Det har jeg ingenting i mot. Men det blir utrolig vanskelig å få utviklet noe som helst på Gålå dersom noen få hytteeiere skal kunne stoppe en ønsket utvikling gjennom en reguleringsplan som både kommune og andre offentlige instanser ser positivt på. Vi får avvente og se hva kommunepolitikerne vedtar etter høringsrunden, sier Rønn til Dølen.

En trend

Han tilføyer videre at slike disputter virker til å være en trend i alle områder der hytteutbyggingen øker.

- På Gålå har det vært litt stille de siste 20 åra. Nå bygges og satses det som aldri før, og da kommer særinteressene fram. Slik er det, og jeg kan forstå at folk vil ha minst mulig trafikk utenfor hyttedøra. Men det kan ikke stoppe en ønsket og nødvendig utvikling av Gålå.

– Bør det lages en ny helhetlig plan over Gålå med tanke på veier, stier og skiløyper?

- Etter min mening arbeides det i dag med mange gode prosesser som omhandler framtidig infrastruktur på Gålå. Det skjer i forbindelse med den utbyggingen som skjer som omhandler fortetting av hytter nært sentrumsområdene på Gålå, seir Rønn til Dølen.

Hytteutbygger: Pål Egil Rønn har prosjektert 40 nye hyttetomter på Gålå. Foto: Tone Sidsel Sanden/arkiv