Kommunestyret i Sør-Fron godkjente 17. desember Gålå Eiendom sin reguleringsplan for bygging av 42 hytter på et område litt nord for Gålå skiarena. Dette ble påklaget av fire hyttenaboer bestående av privatpersoner og hytteforeninger.

Samlet begrunnelse

Nå har Fylkesmannen gitt hyttenaboene medhold, og opphevet Sør-Fron kommunes godkjenning av reguleringsplanen. Fylkesmannen har kommet til at det hefter feil ved kommunens samlede begrunnelse, som man ikke kan utelukke kan ha hatt betydning for vedtakets innhold.

Eier og utbygger

Det er Pål Egil Rønn som står bak selskapet Gålå Eiendom, og selskapet Structor Lillehammer AS har utarbeidet planforslaget kommunen har behandlet. Hytteprosjektet har ligget ute til salg fra i mars, og 10. april meldte selskapet på sine facebooksider at en entreprenør var i gang med grunnarbeidet på hyttefeltet som har navnet BKB4 i reguleringsplanen.  Sju av de 42 hyttetomtene er solgt.

Utbygger Pål Egil Rønn, håper det hele løser seg slik at utbyggingen ikke stopper opp.

- Etter det jeg kjenner til, så skal kommunen behandle reguleringsplanen på ny og komme med et nytt vedtak i slutten av juni. Et vedtak som jeg antar vil innbefatte løsninger på det etterspurte fra Fylkesmannen. Det vil være forferdelig ergerlig om dette skulle medføre tap av tid og ekstra kostnader. 15 millioner kroner er satt av til ny infrastruktur som etter min mening er til det bedre for Gålå som destinasjon. Fram til nytt vedtak kommer, så må jeg bare avvente, sier Rønn til Dølen.

Langslåvegen

De fire klagerne har hver for seg hatt flere klagepunkter, men de har alle klaget på at adkomsten til det nye hyttefeltet skulle gå via Langslåvegen. Klagerne mente Langslåvegen ikke har den standard en veg trenger for å være adkomstveg både til de eksisterende hytter og det nye hyttefeltets hytter. De etterlyste også en konsekvensutredning.

Fylkesmannen peker på at kommunens begrunnelse ikke gir uttrykk for at Langslåvegen slik den er regulert er tilstrekkelig som adkomstveg til både nye og eksisterende hytter i området. Eter dette har Fylkesmannen kommet til at begrunnelsen samlet sett etterlater seg begrunnet tvil til om spørsmålet om adkomstløsningen er tilstrekkelig utredet.

”For Fylkesmannen utgjør dette en feil som en ikke kan utelukke kan ha hatt betydning for vedtakets innhold”, skriver Fylkesmannen i sin uttale på klagebehandlingen.

Derfor har Fylkesmannen kommet til at klagene tas til følge på dette punkt i saken, og Fylkesmannen skriver følgende: Sør-Fron kommunes vedtak om reguleringsplan av 19. desember 2017 oppheves, i medhold av forvaltningsloven § 36. Kommunens reguleringsplan oppheves og saken sendes tilbake til fornyet behandling.