Skrevet 30.08.23.

Ordfører sier «I vår kommune skal alle ha lik mulighet uansett hvor du bor, hvilken bakgrunn du har og hvor mye penger du har. Hun vil fortsette å ha fokus på og bidra til utjevne forskjellen for våre innbyggere»

Dette er fine ord av ordføreren, men det er dessverre bare det det er – fine ord! Realiteten er en helt annen. Under AP og sittende ordfører har dette gått fra vondt til verre de siste årene.

«Punkttjenester skal gis på den adressen brukeren har fast bosted på»

Dette er en herlig diskriminering av en funksjonshemmet ungdom på 17 år som nå må tvinges til å være hjemme på sin bostedsadresse for å få hjelp! Dog etter at de ble gjort oppmerksomme på at dette er diskriminering, kunne tjenesten likevel gis utenom hjemmet, men bruker måtte da påberegne ventetid. Ventetid ikke opplyst.

Hadde det vært greit for deg om din 17-åring bare måtte være hjemme? Eller at vedkommende som vil slenge seg på mopeden sin må «påberegne ventetid»

­­­­­–

(Les tilsvar på dette leserinnlegget fra kommunen og fra ordfører helt nederst i saken.)

­­­­­­

Er det «like muligheter» at alle over 18 år, som mottar uføretrygd og har spesielle behov ikke får velge noe annet enn Noa eller TT på dagtid?

Hadde det vært greit at kommunen bestemte hvilken jobb din ungdom skal ha og ville ikke ungdommen din det, så måtte vedkommende være hjemme? Forskjellen blir også enda større når du legger til faktoren at dette er mennesker som trenger tilsyn 24/7 og da blir avhengig av at mor eller far er hjemme.

Er det riktig at en ungdom med spesielle behov ikke får velge sine egne interesser, men får føringer fra Tildelingskontoret og Tilrettelagte Tjenester hva som er alminnelige fritidsaktiviteter? Alminnelige fritidsaktiviteter kommer vel an på hvilke interesser vedkommende har?

Ville du likt at kommunen hadde diktert hva du skulle interessere deg for?

Og hvor er rettighetene til de pårørende?

De er fritt vilt og de jaktes på, hundses med og slites ut. Pårørende gjør alt for at disse barna og ungdommene skal få et verdig liv! De skriver brev, mail, klager, de ringer Statsforvalter, Pasient- og brukerombudet, de svarer på spørsmål fra assistenter, samtidig som de har et overveldende omsorgsarbeid og neste dag de våkner er likedan.

Og hva bli disse pårørende møtt med?

Motarbeidelse, fine referater som ikke har rot i virkeligheten, anmeldelse til barnevern, trenering av saker, brev på brev med spørsmål som allerede er svart ut og alt med kort svarfrist, lovpålagte tjenester som ikke blir levert, og sist, men ikke minst – de blir diktert om hvordan deres liv skal være og dette uten å bli hørt! For de tror ikke på opplysninger som er gitt dem, de velger heller å tro at de kjenner disse barna og ungdommene bedre enn hva foreldrene gjør.

Både forvaltningsetikk og forvaltningsmoral på Tildelingskontoret og ledelsen ved TT i Nord-Fron kommune er for tiden gjemt så lang inne i skapet at det sås tvil om de noen gang vil finne den igjen!

Gode, forsvarlige og inkluderende tjenester tilpasset barn og ungdom med spesielle behov er det som trengs for å ha en god hverdag.

Vi ønsker oss en hverdag som alle andre!

Vi bestemte oss for lenge siden å ta opp kampen for at barn og ungdom med spesielle behov også fortjener respekt, valgmuligheter og et selvstendig og meningsfylt liv. Vi håper nå at flere tør å ta kampen sammen med oss!

«At noen opplever mobbing – det er lite som går så mye inn på meg som akkurat det, for det tror jeg kan prege oss mye gjennom hele livet», sier ordføreren i Nord Fron Kommune. Oppfordrer alle som leser dette å slå opp «definisjonen på mobbing».

«När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom» (Astrid Lindgren)

Godt valg!

­­­­­­­­­

Tilsvar på innlegget fra ordfører Anne Marie Olstad:

Ethvert menneske har rett til trygge og gode tjenester, det er bærebjelken i den norske velferdsstaten. Når det ropes høyt, slik som nå, skal vi også lytte. En kommune skal alltid lytte til innbyggerne sine for å finne best mulig løsninger innenfor de rammene og verktøyene en kommune har.

Nord Fron kommune har de siste årene bygd opp et tildelingskontor som vurderer tjenestetilbud til alle innbyggere med ulike hjelpetilbud i kommunen. Vedtakene rundt dette har det vært tverrpolitisk enighet om. Det har ført til noen endringer og enkelte har uttrykt sin misnøye om dette. Enhver innbygger som er misfornøyd med kommunens tjenestetilbud har mulighet til å klage til statsforvalter. Det er en rettighet innbyggerne har og som skal være med å sikre gode tjenester til de som trenger det.

Når det er sagt, er det viktig for meg med dialog, dersom kommunale tjenester ikke oppleves gode nok. Min dør er alltid åpen, og det gjelder også for administrasjonen.

Vi har også nylig fått fremlagt resultatet fra brukerundersøkelsen, mye er bra, men vi har absolutt muligheter til forbedring på flere områder. Vi skal også i gang med en pårørende undersøkelse i løpet av senhøst/tidlig vinter for å belyse tjenester fra deres side.

Som ordfører og som medmenneske blir jeg lei meg over at mine uttalesere blir oppfattet på denne måten. Som ordfører i Nord-Fron kommune er det min plikt å legge til rette for for at alle kan leve gode liv.

Tilsvar på innlegget fra sektorsjef for helse og omsorg Bente Joten Skog, på vegne av sektoren og aktuelle tjenesteområder:

Av hensyn til taushetsplikt ber vi om forståelse for at vi ikke har anledning til å gå inn i enkeltsaker. Vi må derfor i all hovedsak uttale oss på generelt grunnlag, ikke knyttet til innsenderne eller de aktuelle sakene.

Når innbyggere i Nord-Fron henvender seg til kommunen fordi de har behov for bistand, ønsker vi å møte de med forståelse og respekt, samt tilby tjenester som er til beste for mottaker av omsorgstjenestene basert på behovene. Samtidig opplever vi til tider at pårørende har ønsker for sine nærmeste som det kan være utfordrende å imøtekomme, da vi som kommunehelsetjeneste alltid skal tenke på helheten for alle tjenestemottakere i kommunen.

Vårt mandat som sektor er å sikre forsvarlig helsehjelp til våre innbyggere, basert på individuelle vurderinger av den enkelte innbyggers behov. Samtidig må vi, som kommune, forholde oss til retningslinjer og føringer både innen forvaltning og drift. Det føres løpende kontroll med våre tjenester, hvor klagesaker behandles i tråd med god forvaltningsskikk.

Vi synes det er svært trist at innsenderne har en slik oppfatning av møtet med helsesektoren. Vi kjenner oss ikke igjen i betegnelsene som er benyttet i leserinnlegget. Vi skal allikevel ta alle henvendelser på alvor, også denne. Internt skal vi være tydelig på hva vi kan gjøre bedre, samtidig som vi skal være i god dialog overfor pårørende og tjenestemottakere om hvilke tjenester de kan forvente og hva de ikke kan forvente.

Vårt mål er å sikre godt samarbeid med våre brukere og pårørende. Vi ønsker foresatte, også innsenderne, velkommen til å ta direkte kontakt med oss for videre dialog.

Avslutningsvis ønsker vi å understreke at alle som jobber innen helse vil det beste - både for de som trenger vår bistand og tjenester, og de pårørende.