Det viser ferske tall fra NAV som sammenligner fjerde kvartal i 2016 med samme periode i 2017. I Gudbrandsdalen har Lesja lavest sjukefravær med 4,3 prosent. Deretter følger Dovre og Ringebu med 4,6 prosent i sjukefravær.

Bedre enn Oppland-snittet

Av de tre midtdalskommunene har altså Ringebu lavest med 4,6 prosent i 2017, det er ned fra 5,1 i 2016. I Sør-Fron er nedgangen fra 5,6 til 5,1 prosent, og i Nord-Fron fra 6,3 til 6,0 prosent. Legemeldt sjukefravær i Oppland er 6,2 prosent og ligger noe over landsgjennomsnittet som er på 5,5 prosent.

Kvinner mest sjuke

Tallene viser også at kvinnene i Oppland er nesten dobbelt så mye sjukmeldt som menn. Legemeldt sjukefravær for kvinner var 8 prosent i 4. kvartal 2017, mens det for menn var 4,6 prosent.

Andelen sjukefraværstilfeller med gradert sjukmelding, det vil si delvis sjukmeldte, er gått ned fra samme periode i fjor. Andelen graderte sjukmeldinger i Oppland er 24,3 prosent, mens den i samme periode i fjor utgjorde en andel på 25,9 prosent. Gjennomsnittet for landet er 22,4 prosent. Kvinner får oftere en gradert sjukmelding enn menn.

Høyest fravær innen helse og sosiale tjenester

Muskel- og skjelettlidelser er den største enkeltårsaken til sjukefravær og utgjør over 30 prosent av tilfellene. Psykiske lidelser står for 15 prosent av tilfellene. Sjukefraværet er klart høyest innen helse og sosiale tjenester, en næring som sysselsetter hver femte arbeidstaker. Deretter følger transport og lagring.

Litt kortere varighet

Det er fortsatt stor variasjon mellom fylkene i lengden på sjukefraværstilfellene. Gjennomsnittlig varighet for påbegynte tilfeller i 4 kvartal 2016 var 48,8 dager i Oppland, og det vil si 2,7 færre dager enn for samme periode året før. Gjennomsnittet i varighet for landet er 40,3 dager. Det er flere årsaker til dette, skriver NAV -  blant annet demografi, næringsliv og lokalt arbeidsmarked. Nordre Land har det høyest sjukefraværet med 8,1 prosent, mens Lesja altså ligger lavest med 4,3 prosent.