De tre ordførerne har undertegnet et brev sendt både til Miljøverndirektoratet og miljøvernminister Elvestuen. De ber om skadefelling av bjørnen som vandrer omkring i våre nære fjellområder, samt uttak av jerv som også befinner seg i området.

- Etter vår mening skal det være låg terskel for uttak av bjørn og jerv som et forebyggende tiltak i rett i forkant av kommende beitesesong. Det er også i tråd med Stortinget sine signaler, skriver de tre ordførerne i brevet.

Bjørnespor og 12 jerv-DNA

De tre ordførerne viser til observasjon av bjørnespor i fjellet og nærområdene til Midtdalen over flere dager. De påpeker også at der er registrert DNA fra 12 forskjellig jerver i Rondane sør hittil i år, og at jerv er fotografert ved reveåter langt utenfor dens ynglelokaliteter.

- Skadefelling er i praksis det eneste reele virkemiddelet en har i forhold til skadeforebyggende tiltak. Skadefelling av spesifikke individ lar seg gjøre på sporsnø, ikke barmark, skriver ordførerne i brevet.

Uro i beitenæringen

Ordførerne viser også til at det nå er stor uro i beitenæringen med frykt for en blodig og uhåndterbar beitesesong.

- Mange forbereder seg nå på beitesesongen. Dyra er ute på innmarksbeite, men observasjoner de siste dagene sprer frykt og uro. Bjørnen har hatt tilhold i nærheten av bygda og aktive gardsbruk. Nå er tida inne for å handle, ikke overvåke, mener ordførerne.

Savner reell vilje

Midtdalsordørerne skriver at de savner en reell vilje fra direktoratet til å ta ut rovdyr i prioriterte beiteområder rett i forkant av beitesesongen.

- Vi krever at søkanden fra kommunene Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron blir gitt en rask behandling. Det eneste rette i denne situasjonen er å gi tillatelse til skadefelling, skriver de tre ordførerne.

Blir det ikke gitt fellingstillatelse, ber de om et snarlig møte med miljøvernministeren og Miljøverndirektoratet for å drøfte kommende beitesesong.